Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Logico Piccolo aj v materskej škole

Logico Piccolo aj v materskej škole

Autokorektívne vzdelávacie pomôcky radu LOGICO určite netreba predstavovať. V materských školách pedagógovia a deti poznajú najmä LOGICO PRIMO, aktuálne môžu pracovať s jeho 25 súbormi vzdelávacích kariet s rôznym zameraním a na rôznu tému. Tieto karty obsahujú po 6 úloh a sú určené deťom vo veku od 3 rokov. Najstarším predškolákom sa nebojme ponúkať aj náročnejšie vzdelávacie výzvy v podobe LOGICO PICCOLO, ktoré obsahuje naraz až 10 problémov k riešeniu. Logico Piccolo je prioritne určené pre deti v primárnom vzdelávaní, no pokiaľ deti v materskej škole bude na začiatku sprevádzať pedagóg a k riešeniu jednotlivých úloh ho bude viesť, netreba mať strach zo zlyhania.

Čo je Logico Piccolo?

Logico Piccolo je učebný systém pre najstarších škôlkarov, pre deti mladšieho školského veku a pre deti špeciálnych škôl v podobe autokorektívnej pomôcky.

 • Skladá sa z rámčeka a zo súborov 16 kariet. Každá karta obsahuje desať úloh označených farebnými bodkami.
 • Kombinuje kognitívne procesy s manuálnymi, učenie s hrou.
 • Poskytuje vlastné tempo výučby v súlade s individuálnymi schopnosťami a s výkonovou úrovňou, tiež s rôznou úrovňou talentu a nadania.
 • Je mimoriadne vhodný pre deti predikujúce špecifické poruchy učenia alebo už so stanovenou diagnózou, pri reedukácii týchto ťažkostí v učení, ale aj pri učení hyperaktívnych detí.
 • Dôležitý aspekt tohto učebného systému je autokorekcia, ktorá vyžaduje vlastnú zodpovednosť pri kontrole správnosti riešenia. Tento spôsob učenia má motivujúci charakter a eliminuje možný strach z neúspechu.
 • Ideálna pomôcka pre individuálnu i pre skupinovú výučbu s podporou spolupráce detí.
 • Ideálna pomôcka pre individualizovanú výučbu so zreteľom výberu jednotlivých úloh vzhľadom k výkonovej úrovni každého dieťaťa.
 • Pomocou riešenia úloh precvičuje zrakovú percepciu, priestorovú orientáciu, stimuluje logické myslenie a predstavivosť, ponúka nové informácie, či fixuje už poznané.

Každá úlohová karta sa skladá z dvoch strán. Prvá strana obsahuje 10 úloh, ktoré sú farebne označené a tým predurčujú manipuláciu s rovnako farebným gombíkom na podložke. Druhá strana obsahu riešenia týchto úloh, ktoré si dieťa poľahky skontroluje pomocou zhodných farieb vedľa seba.

Ako pracovať s Logico sa dozviete tu

Tri typy súborov kariet Logico Piccolo, ktoré sú vhodné
pre vzdelávanie v  materskej škole 

Ako sa to vyrába

Súbor ako celok má množstvo spoločných bodov so vzdelávacími oblasťami Jazyk a komunikácia, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Človek a príroda. Na riešenie úloh na kartách je možné prirodzene nadviazať nasledujúcimi činnosťami:

 • pracovné postupy môžu deti predviesť formou pantomímy,
 • niektoré výrobky si môžu vyrobiť vlastnými rukami,
 • pomocou internetu, encyklopédií či osobnou návštevou dielní možno získané vedomosti doplniť,
 • je možné nadviazať na pojmy pred tým – dnes, regionálne zvláštnosti, suroviny, kvalita výrobku, pracovná morálka, etika a iné.
 • tvoriť problémové úlohy a riešiť ich: Kto vyrobil prvú zmrzlinu? Koľko kvetov dokáže za hodinu obletieť jedna včela? Ako sa zmení nektár na med? Apod.
 • exkurziami a besedami overiť niektoré činnosti tradičných remesiel.

Deti získajú vedomosti a oboznámia sa  s občas až dych vyrážajúcimi pracovnými postupmi pri výrobe napr. plyšového macíka, čokolády, syra, farbičky či sviečky.  Výučba pomocou tohto súboru nepotrebuje znalosť písaného slova. No spätné väzby obsahujú aj písaný komentár, čo evokuje encyklopedický formát a priamo podporuje oboznamovanie sa s čitateľskými konvenciami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročné obdobia, počasie – čas 

Tento súbor je rozdelený na dve časti. Prvá časť obsahuje cvičenia určené na poznávanie a rozpoznávanie ročných období podľa počasia, sviatkov, slávností, oblečenia a dejov v prírode, ktoré sú pre dané ročné obdobia charakteristické. Téma je aj predškolákom blízka, môžu čerpať z vlastných skúseností, overiť si doterajšie vedomosti a získať nové, ktoré budú rozsiahlejšie a obsahovo kvalitnejšie. Druhá časť súboru sa zameriava na pojem čas v podobe konkrétnych príkladov: deti budú určovať a porovnávať časové úseky a zoraďovať časové postupnosti udalostí v priebehu dňa, roka a života. Niektoré úlohy otvárajú priestor na diskusiu a na vlastné skúmanie, nakoľko čas je abstraktná veličina a pre niekoho je činnosť viazaná na určitý čas realizovaná dlhšie či rýchlejšie, u niekoho naopak. Čas tak môže byť vnímaný veľmi subjektívne. Čo ešte riešenie úloh v súbore bude rozvíjať a stimulovať u detí:

 • aktívne premýšľanie a uvažovanie,
 • podpora rečového prejavu, rozvoj vyjadrovacích schopností, rozširovanie slovnej zásoby,
 • hľadanie súvislostí na základe konfrontácie s doterajšími poznatkami,
 • precvičovanie seriality a zoraďovanie časových sekvencií

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo-ľavá orientácia

Orientovať sa v priestore je nevyhnutná zručnosť pre bezpečné správanie sa v dopravných situáciách, je užitočná pri pohybových aktivitách i pre bežnom pohybe po okolí apod. Zároveň je jedným zo základov predčitateľských a predpisateľských zručností a celkovo dôležitým predpokladom pre dorozumievanie sa s okolím a pre plnohodnotný spoločenský život.

Pravo-ľavá orientácia je nevyhnutnou zručnosťou pre:

 • rozprávanie zážitku, popis obrázkov apod. aj v spojitosti s predložkami,
 • sledovanie písmen a riadkov,
 • rozlišovanie podobných abstraktných symbolov, hlavne pri identifikácii podobných tvarov písmen.

Súbor Pravo-ľavo orientácia obsahuje cvičenia na určenie polohy obrázkov či iných detailov a na presné sledovanie a porovnávanie obrázkov. Polohy obrázkov pritom zostáva vždy nezmenená, tzn. statická, dieťa nesleduje pohyby a zmeny, nemusí v predstavách obrázkami hýbať, ani nerieši úlohy na základe logického myslenia. Preto je vhodný aj pre vzdelávanie detí v materskej škole. Ďalšou výhodou tohto súboru je postupnosť v náročnosti úloh. Karty sú netradične označené a to kartou A a kartou B. Je to z dôvodu, že karty A zobrazujú úlohy pomocou konkrétnych zobrazení objektov, tzn. obrázky predstavujú predmety, ktoré sú reálne a dieťa ich pozná. Následne karta B ponúka tú istú úlohu no na základe práce s abstraktnými obrázkami – symbolmi a písmenami. Tie sú predsa len vzdialenejšie detskému porozumeniu a tým je úloha sťažená. Uvedený princíp uľahčuje prechod obrázku k znaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac súborov Logico Piccolo nájdete na www.vnimavedeti.sk alebo www.logico.sk. Pre potreby vzdelávania v materských školách je potrebné sústrediť pozornosť na súbory z rady Prírodoveda, Oko a ruka, Prvouka Priestorové vnímanie. Netreba sa báť neúspechu pri ich riešení, pomalými krokmi, systematickou prácou a podporou dospelého dieťa dokáže dosiahnuť požadované výkony za podpory stimulácie dôležitých funkcií a procesov.