Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Pár slov o reči našich detí

Pár slov o reči našich detí

Započúvajte sa do reči svojich detí. Samozrejme, že im rozumiete, aj keď ešte nevyslovujú všetky hlásky s dokonalou presnosťou. Viete však, kedy je už správny čas vyhľadať pomoc logopéda? A ako môže byť nápomocná učiteľka materskej školy?

V súčasnosti môžu rodičia a učitelia materských škôl sledovať rastúci počet detí s problémami v oblasti vývinu reči. Rodičia však nie vždy vedia, kedy je už čas obrátiť sa na odbornú pomoc logopéda. Učitelia majú možnosť komunikovať rodičom potrebu intervencie odborníka a častokrát sú aj sami nápomocní správnou stimuláciou rečových orgánov detí.

Reč úzko súvisí s myslením, vnímaním, motorikou, citmi, schopnosťou čítať a písať, učiť sa, komunikovať, presadiť sa. Ovplyvňuje naše sebahodnotenie i to, ako nás vnímajú a hodnotia iní. V dospelosti nám otvára prístup k vzdelaniu a k slobodnému výberu povolania.

Kedy vyhľadať logopéda?

Tu je pár tipov, kedy sa odporúča vyhľadať logopedickú pomoc pre zdravé dieťa. 

Nesprávna alebo chybná výslovnosť hlások (dyslália)

Logopedickú pomoc vyhľadajte:

 • ak po treťom roku dieťa tvorí hlásku na nesprávnom mieste (napr. francúzske r) alebo iným spôsobom (napr. šušle),
 • ak po treťom roku má dieťa problémy opakovať dlhé slová, komolí ich a reč je celkovo nezrozumiteľná,
 • ak po štvrtom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť mnohých hlások,
 • ak po piatom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť niektorých hlások (l, r, sykavky: s, c, z, dz, š, č, ž, dž).

Oneskorený vývin reči

Logopedickú pomoc vyhľadajte:

 • ak dvojročné dieťa nemá potrebu vyjadriť svoje pocity, nekomentuje a nerozpráva, čo vidí, nežiada mamu o opakovanie činností ani o podanie predmetu či hračky;
 • v dvoch rokoch používa menej ako 10 zrozumiteľných slov;
 • ako dvojročné netvorí žiadne dvojslovné kombinácie (bába tam, toto da a pod.)
 • ak dieťa v troch rokoch netvorí jednoduché vety.

Dieťa s narušeným vývinom reči (dysfáziou)

Logopedickú pomoc vyhľadajte:

 • ak u dieťaťa pozorujete akýkoľvek znak oneskoreného vývinu reči (pozri vyššie);
 • ak porozumenie reči je výrazne lepšie ako rečová produkcia dieťaťa (to, čo hovorí);
 • ak po druhom roku slová, ktoré dieťa tvorí, sú málo zrozumiteľné, často ich komolí (napr. kefa je tafa), alebo často tvorí slová len za pomoci samohlások (napr. auto je auo, sliepočka pipi je ii);
 • ak trojročné dieťa pri spájaní slov nepoužíva predložky (napr. kvety vo váze vety váze).

O poruchách rečových a jazykových schopností u detí predškolského veku sa budeme rozprávať v októbri aj na našej odbornej konferencii Počúvam, rozumiem, hovorím… komunikujem, Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť u detí predškolského veku. Naše pozvanie prijala klinická logopedička PaedDr. Mária Masárová.

Pozývame učiteľky materských škôl, odborníkov z oblasti pedagogiky, osoby, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu detí, pracovníkov detských centier a rodičov detí predškolského veku na odbornú konferenciu Počúvam, rozumiem, hovorím… komunikujem, Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť  u detí predškolského veku. Počas konferencie bude možné absolvovať 2 workshopy, ktoré predstavia praktické námety na aktivity a prácu s deťmi nielen s poruchami reči. Okrem toho si budete môcť vybrať zaujímavé didaktické pomôcky nápomocné pri práci s najmenšími. Termín je 18.-19. októbra 2018.

Zdroj: Kniha o detskej reči; Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová, Vydavateľstvo Slniečko, Bratislava 2005, www.detskarec.sk

PROGRAM KONFERENCIE NÁJDETE TU