Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Rukavička, kto v tebe býva? alebo učíme deti pomocou rozprávky

Rukavička, kto v tebe býva? alebo učíme deti pomocou rozprávky

Známu ruskú ľudovú rozprávku netreba nikomu predstavovať. Rukavička je známa asi na celom svete a má mnoho variant. Spájajúcim bodom všetkých verzií je rukavička, ktorú stratil dedko v lese, odlišnosti nájdeme najmä v zložení postáv – zvieratiek. Niekde vystupuje v rozprávke diviak, niekde jazvec, niekde dokonca veverička či sova. My sme si vybrali verziu rozprávky s myškou, žabkou, zajacom, líškou, vlkom, diviakom a medveďom. Akúkoľvek variantu nájdete vo svojej knižnici, rozprávka nestráca na svojej magickosti, na svojej prostote a pri tom múdrosti, že „dobrých priateľov sa všade veľa vmestí.“

Využite naratívnu a obsahovú jednoduchosť rozprávky a pripravte pre deti pár hier a činností, ktoré využijete pri rozvíjaní niektorých zručností a psychických funkcií. Viete ich využiť v kolektíve detí, napríklad v materskej škole alebo individuálne aj v domácom prostredí.

  1. SERIALITA: Vystrihneme postavy zvierat, môžeme ich zalaminovať alebo podlepiť tvrdým papierom. Ak máme makety týchto postáv, použijeme radšej tie. Pripravíme väčšiu pletenú rukavicu – palčiak. Potom necháme deti vkladať zvieratká do rukavice podľa postupnosti deja.
  2. ZRAKOVÁ DIFERENCIÁCIA: Vezmeme viaceré páry rukavíc rôznych veľkostí, tvarov a farieb. Zmiešame ich. Dieťa potom tieto rukavice triedi a vyhľadáva ich páry.
  3. REČ, SERIALITA: Zaobstaráme si omaľovánku rozprávky, alebo vyhľadáme jej obrázky na internete. Obrázky vystrihneme a pomiešame. Necháme dieťa hovoriť príbeh a ukladať obrázky tak, ako plynie dej.
  4. SERIALITA, SLUCHOVÁ PAMÄŤ: Hovoríme dieťaťu pomenovanie zvierat a ono ich po vypočutí zadania ukladá vedľa seba. Snaží sa o tom, aby uložilo zvieratká presne v tom poradí, ako sme povedali. Menším deťom zadávame maximálne tri pokyny, napr.: Ulož zvieratká v tomto poradí myš, líška, medveď. Starším deťom môžeme pridať na počte, napr. Ulož zvieratká v tomto poradí medveď, diviak, myš, žaba, zajac. Dôležité však je, aby sme si poradie zapamätali aj my J.
  5. GRAFOMOTORIKA: Dáme dieťaťu na hlbšiu väčšiu tácku alebo do škatule múku či jemný piesok a necháme ho prstom kresliť cestičky. Menšie deti budú kresliť kľukaté čiary alebo rovné čiary. Staršie deti sa môžu snažiť o vlnovky, cik-cak vzory, slučky apod.
  6. GRAFOMOTORIKA, VIZUOMOTORIKA: Na väčší formát papiera nakreslíme pod seba zvieratká, na druhú stranu do prostriedku nakreslíme rukavicu. Dieťa následne spája rovnou čiarou (alebo aj inak, napr. vlnovkou) zvieratko s rukavicou.
  7. GRAFOMOTORIKA, ROZLIŠOVANIE FARIEB: Vyhľadáme pletenú rukavicu, ktorá má na sebe niekoľko farieb. Dieťa vyhľadá pastelky tých farieb, ktoré identifikuje na rukavici a potom nimi na papier kreslí navíjanie klbka.
  8. ZRAKOVÁ PAMÄŤ, POZORNOSŤ: Položíme pred dieťa vedľa seba obrázky všetkých zvierat. Potom ho vyzveme, aby zatvorilo oči a jedno zvieratko schováme do rukavice. Dieťa má uhádnuť, ktoré zvieratko chýba. Starším deťom môžeme schovať aj viac obrázkov.
  9. HRUBÁ MOTORIKA: Napodobňujme spolu s dieťaťom pohyby jednotlivých zvieratiek. Žabka môže skákať v drepe, zajko v stoji, myška sa môže presúvať po štyroch atď. Nechajme dieťa, nech vymyslí samo pohyby
  10. PRIESTOROVÁ ORIENTÁCIA, ZRAKOVÉ VNÍMANIE: Hárok papiera rozdeľte na štyri časti (polovica vodorovne a polovica zvisle). Potom dávajte dieťaťu pokyny typu: Ulož líšku hore vpravo, medveďa dole vpravo, zajaca hore vľavo, vlka dole vľavo. Toto cvičenie je určené len pre staršie deti.
  11. ZRAKOVÁ SYNTÉZA: Vytlačíme obrázky jednotlivých postáv – zvierat. Tie potom rozstriháme a dieťa ich následne zloží do celku.

           12. POZORNOSŤ, SLUCHOVÉ VNÍMANIE, INTERMODALITA: Opäť dieťaťu prečítame rozprávku, no požiadame ho, aby zakaždým,                   keď počuje slovo Rukavička, zazvonilo na zvončeku, alebo zatlieskalo (zadupalo, postavilo sa apod.).