Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Stavebnica PowerClix ako prostriedok k výučbe matematiky v predprimárnom vzdelávaní

Stavebnica PowerClix ako prostriedok k výučbe matematiky v predprimárnom vzdelávaní

Foto: www.vnimavedeti.sk

Magnetickú stavebnicu PowerClix si deti rýchlo zamilujú a dokážu pri nej tráviť hodiny. Poskytuje všetkým deťom priestor k zlepšeniu vizuomotorickej koordinácie, jemnej motoriky v súlade s rozvíjaním kritického myslenia a koncentrácie. Rad magnetických stavebníc PowerClix je veľmi pestrý, čo sa týka farebnosti a tvarov. Dieliky majú magnety pozdĺž ich všetkých okrajov, tie umožňujú deťom postaviť všetky typy konštrukcií: domy, hrady, autá, kvety, tvary… 

Mladšie deti rôznorodosť dielikov povzbudzuje k ich triedeniu podľa farieb, tvarov a veľkostí a pomáha im poznať tieto kategórie. Starším deťom stavebnica PowerClix pomáha k zlepšeniu schopnosti kritického myslenia, k riešeniu problémových úloh a rozvíja ich tvorivosť a kreativitu. Deti s oslabeným zmyslovým vnímaním, s problémami v jemnej motorike, v priestorovom vnímaní a v koncentrácii môžu pomocou magnetických stavebníc PowerClix svoje problémové oblasti posilniť. Uchopovaním stavebnicových dlaždíc z príjemného materiálu a ich spájaním sa upokojí zmyslové preťaženie a posilní hmatové vnímanie. Okrem toho manipulácia s dlaždicami posilňuje jemnú motoriku, čo je prínosom pre grafomotorické zručnosti ako základu pre budúce písanie. Koordinácia ruka-oko, ktorú deti musia pri stavbe konštrukcií používať, je posilňovaná a buduje tak predpoklady pre sledovanie písmen a slov na stránke a pre budúce čítanie.

Pokiaľ zabezpečíme deťom stavebnicu PowerClix, vytvorme im najprv priestor na jej voľné spoznávanie. Tzn. dieťa s ňou manipuluje podľa vlastnej chuti, stavia rôzne objekty, spája jednotlivé dieliky, alebo ich ukladá vedľa seba bez akéhokoľvek cieľa. Pri tejto stavebnici bude najzaujímavejší moment spájania jednotlivých dielikov na základe magnetizmu. Dospelý môže byť v tejto spontánnej hre dieťaťu aktívnym partnerom. Bez akéhokoľvek vysvetľovania si stavia vedľa dieťaťa, komentuje svoju činnosť či aktuálny aj čiastkový výsledok, čím dieťa motivuje k činnosti a stimuluje jeho zvedavosť. Dospelý sa tak stáva dieťaťom, ktoré však disponuje väčším potenciálom skúseností a poznatkov. Práve tie stimulujú dieťa k rozvíjaniu svojej hry. Voľná hra s aktívnou činnosťou dospelého na báze spoznávania by mala patriť medzi prvé a primárne činnosti s akoukoľvek stavebnicou, nielen s PowerClix.

Dieliky stavebnice PowerClix sú vhodným nástrojom k triedeniu, nakoľko obsahuje viacero rovinných geometrických útvarov a farieb. Útvary triedime podľa výkonovej úrovne detí, tzn. začíname s triedením do dvoch skupín, napr. trojuholníky a štvorce, alebo všetky červené útvary a všetky modré útvary. Neskôr môžeme pridať jednu i viac skupín či kombináciu kategórií (napr. červené trojuholníky a červené štvorce). Triedenie patrí do vzdelávacej podoblasti Logika, no pri tejto matematickej činnosti dieťa implicitne spoznáva rôznorodosť útvarov, neskôr ich môže pomenovať. Triedenie môžeme urobiť náročnejším pridaním ďalšej úlohy a to sústredením jednotlivých súborov dielikov danej kategórie na rovine, ktorú vyznačíme (Umiestni všetky červené trojuholníky hore, umiestni všetky žlté štvorce dole.). K vyznačeniu plochy postačí obyčajný väčší hárok papiera, väčší kus látky alebo tácka.

Reláciu zhodnosti deti spoznávajú intuitívne v bežných činnostiach, na upevnenie tejto predstavy využijeme stavebnicu PowerClix ako možnosť premiestňovania a prekrývania či prikladania jednotlivých dielikov. Úlohou detí bude:

 • zistiť, či sú dva dieliky rovnaké,
 • vyhľadať dva rovnaké (zhodné) útvary,
 • poskladať rovnakú (zhodnú) stavbu (najprv rovinnú, neskôr priestorovú),
 • zistiť, či sú stavby rovnaké, prípadne vyznačiť rozdiely medzi nimi a tie odstrániť tak, aby stavby boli zhodné.

Pomocou jednotlivých dielikov môžeme pripraviť vhodné matematické situácie na precvičovanie postupnosti. Zadávať úlohy začína dospelý, ktorý zadá dané kritérium, napr. ukladať podľa tvaru dielikov: trojuholník, štvorec, trojuholník, štvorec… Úlohu potom sťažíme pridaním ďalšej kvality: červený trojuholník, žltý štvorec, červený trojuholník, žltý štvorec… Ak deti nadobudli v týchto matematických situáciách istotu, môžu si zadávať úlohy medzi sebou s následnou verbalizáciou zadaného pravidla.

Obrázok: Postupnosť

Orientovať sa v rovine znamená určiť polohu predmetov, alebo umiestniť predmet, či zrealizovať zmenu polohy pomocou pojmov hore, dole, vpravo, vľavo, vedľa, medzi apod. Dospelý vtedy zadáva dieťaťu úlohy typu: Polož modrý  štvorec do stredu roviny/papiera. Teraz polož nad štvorec červený trojuholník. Vpravo vedľa štvorca polož ďalší štvorec ľubovoľnej farby. Pomocou dielikov stavebnice PowerClix môže dieťa plniť nasledujúce úlohy:

 • opísať polohu objektu/dielika v rovine,
 • rozhodnúť o správnosti opísanej polohy objektu/dielika v rovine,
 • určiť vzájomnú polohu dvoch objektov/dielikov v rovine,
 • urobiť zmenu vzájomnej polohy dvoch objektov/dielikov v rovine,
 • umiestniť objekt/dielik v rovine podľa inštrukcií,
 • vyhľadať objekt/dielik v rovine podľa inštrukcií,
 • pohybovať, premiestňovať objekty/dieliky v rovine podľa inštrukcií.

Ďalšou geometrickou činnosťou spojenou so stavebnicou PowerClix môže byť ukladanie dielikov podľa predlohy na ploche. Predlohy môžu mať tvar abstraktný, tzn. že nezobrazujú konkrétny tvar, alebo môžu zobrazovať známy predmet, napr. raketa, mačka. Dieťa môže ukladať jednotlivé dieliky priamo na predlohu, alebo ťažší variant bude ukladanie vedľa predlohy.

 

Obrázok: Raketa a mačka

Obrázok: Písmená

Pomocou stavebnice PowerClix je možno plniť aj úlohy využívajúce horizontálnu a vertikálnu osovú súmernosť. Dospelý preloží hárok papiera na polovicu, alebo určenú rovinu, napr. tácku rozdelí čiarou/páskou na dve polovice. Potom na jednu polovicu vytvorí obrázok tak, aby ho bolo možné vytvoriť aj na druhej polovici. Túto časť úlohy splní dieťa. Obrázok však musí byť zostrojený tak, ako keby sa odrážal v zrkadle. Úlohy na osovú súmernosť si môžu šikovné deti dávať aj medzi sebou: jeden vytvorí vzor, druhý ho zopakuje  s využitím osovej súmernosti.

V poslednej etape manipulačo-matematických činností so stavebnicou PowerClix už pristúpime k najťažšej ale asi k najzaujímavejšej a k najkreatívnejšej činnosti – konštruovanie 3D stavieb.  Dieťa stavebnicu spoznalo dokonale, malo dosť možností k tomu, aby zistilo a overilo si jej potenciál. Stavby môže dieťa konštruovať pri plnení úlohy typu: Postav rovnakú stavbu ako ja. Tiež môže využiť manuál stavieb, ktorý je k stavebnici priložený alebo stavia podľa vlastnej fantázie. Možností je neúrekom.