Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

ONLINE inovačné vzdelávanie – Adaptácia, diagnostika a rozvoj 2- a 3-ročných detí v MŠ, 11.9., 3.10.

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 57/2023-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 10 hodín, rozsah dištančnej formy – 40 hodín)

Inovačné vzdelávanie je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre prácu s najmladšími (2-a 3-ročnými) deťmi v prostredí materských škôl v kontexte realizácie modelu adaptačného programu, diagnostiky, plánovania a hodnotenia.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

• Plánovať a realizovať model adaptačného programu podľa potrieb dieťaťa, zákonného zástupcu a možností materskej školy.
• Navrhnúť a vyhodnotiť proces diagnostiky dieťaťa najmladšej vekovej skupiny v MŠ.
• Plánovať a hodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti v súlade s potrebami najmladšej vekovej kategórie detí v MŠ a v súlade s individuálnymi potrebami každého dieťaťa.

Získané profesijné kompetencie:

• Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej vekovej skupiny detí v prostredí materských škôl, ktoré následne aplikuje do praxe.
• Dokáže navrhnúť obsah diagnostikovania adaptačného procesu, vývinových charakteristík a individuálnych osobitostí dieťaťa.
• Vytvára podnetné prostredie pre vývin a rozvoj osobnosti detí so zreteľom na ich vekové a individuálne osobitosti v súlade s kurikulom predprimárneho vzdelávania v materských školách.
Vzdelávanie prebieha online cez aplikáciu TEAMS, odporúčame sa prihlásiť na udalosť cez stolný počítač, alebo notebook.

Termín konania:

1. časť 11.9.2024 Online od14:00 do 18:00

2. časť 03.10.2024 Online od14:00 do 18:00

 

O ďalších podmienkach Vás budeme informovať emailom.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“