Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Adaptácia, diagnostika a rozvoj 2- a 3-ročných detí v MŠ

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 57/2023-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 10 hodín, rozsah dištančnej formy – 40 hodín)

Inovačné vzdelávanie je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre prácu s najmladšími (2- a 3-ročnými) deťmi v prostredí materských škôl v kontexte realizácie modelu adaptačného programu, diagnostiky, plánovania a hodnotenia.

Čiastkové ciele programu vzdelávania: 

Získané profesijné kompetencie: 

• Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej vekovej skupiny detí v prostredí materských škôl, ktoré následne aplikuje do praxe.
• Dokáže navrhnúť obsah diagnostikovania adaptačného procesu, vývinových charakteristík a individuálnych osobitostí dieťaťa.
• Vytvára podnetné prostredie pre vývin a rozvoj osobnosti detí so zreteľom na ich vekové a individuálne osobitosti v súlade s kurikulom predprimárneho vzdelávania v materských školách.
Vzdelávanie prebieha online cez aplikáciu TEAMS, odporúčame sa prihlásiť na udalosť cez stolný počítač, alebo notebook.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Termín konania:

18.7.2024 Online

od 9:00 do 16:00 hod.

O ďalších podmienkach Vás budeme informovať emailom.

Poprosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. Ďakujeme.

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“