Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Denník malého vedca – ako použiť obyčajné veci neobyčajným spôsobom

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 49/2021-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Denník malého vedca – ako použiť obyčajné veci neobyčajným spôsobom je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické vedomosti, komunikačné a praktické zručnosti a odborné kompetencie pedagógov v prírodovednej gramotnosti a viesť deti k aktívnemu objavovaniu, bádaniu a experimentovaniu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie: 

Anotácia programu:

Experimentovanie v materskej škole vnímame ako hry s materiálmi, ktoré sú okolo nás. Hry  podnecujú zvedavosť a snahu detí vypátrať odpovede, ako a prečo sa udalosti dejú. Dozviete sa, ako pútavo prezentovať jednoduché experimentovanie s obyčajnými materiálmi, ktoré deti poznajú. Prostredníctvom príbehu malého vedca Vedka a jeho kamarátov zvedátorov vás lektorka Patrícia Fekete vtiahne do rozprávkového sveta zaujímavých pokusov. Ukáže vám, ako pripraviť zábavné prostredia s pokusmi a vysvetlí, prečo je dôležité rozvíjať zmyslové vnímanie. Počas vzdelávania budete mať možnosť vyskúšať si niektoré pokusy a skúmať, prečo a ako sa dejú.

Dozviete sa, ako môže experimentovanie prebiehať a aké materiály môžu deti v MŠ skúmať. Každé dieťa má snahu dosiahnuť svoj maximálny potenciál prostredníctvom sebarealizácie.

Vytvorené prostredia s experimentmi sa prelínajú viacerými vzdelávacími oblasťami. Poznávanie materiálov do oblasti Človek a svet práce a skúmanie materiálov do oblasti Človek a príroda.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku.  Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

 Termín a miesto konania:   21.4.2023, Košice    

                                                                      PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU