Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Dieťa a hudba, pohyb a hra 1

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 8/2020-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Dieťa a hudba, pohyb a hra 1 je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie pedagógov o inovatívne postupy v hudobnej pedagogike s cieľom rozvoja osobnosti dieťaťa/žiaka prostriedkami hudobného umenia.

Čiastkové ciele programu vzdelávania: 

Získané profesijné kompetencie: 

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku.  Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

 

Inovačné vzdelávania Dieťa a hudba, pohyb a hra 1 a Dieťa a hudba, pohyb a hra 2 sú samostatné, na seba nenadväzujúce vzdelávacie formáty. Účasť na Dieťa a hudba, pohyb a hra 2 nie je podmienená účasťou na prvej časti. Obe vzdelávania sa líšia obsahom a aktivitami.

 Termín a miesto konania: 

20.09.2024 Martin

23.09.2024 Brezno

03.10.2024 Poprad

07.10.2024  Stará Ľubovňa

11.10.2024 Trenčín

21.10.2024 Sabinov

25.10.2024  Senec

29.10.2024  Košice -17,00 hod.

31.10.2024 Trebišov

04.11.2024 Žilina

08.11.2024 Malacky 16,30 hod.

18.11.2024 Spišská Nová Ves

22.11.2024 Snina

25.11.2024 Turčianske Teplice

29.11.2024 Vitanová

Poprosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. Ďakujeme.

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Výborné, veľa nápadov, zaujímavé, veselé. Super aktivity použiteľné v mojej práci.”
„Na inovačnom vzdelávaní sme sa formou pohybových hier aktívne zapájali do činnosti. Splnila sa moje očakávania a lektorka bola fantastická.”
„Perfektná forma vzdelávania. Jedným slovom úžasné.”