Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vzdelávacom procese

Spoznáte súbor hier, aktivít, činností a dlhodobých vzdelávacích programov vhodných pri výučbe environmentálnej výchovy v MŠ. Prakticky si na konkrétnych príkladoch osvojíte štruktúru, plánovanie a realizáciu environmentálnej výchovy.

Evidenčné číslo: 57/2023-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 8 hodín, rozsah dištančnej formy – 42 hodín)

Inovačné vzdelávanie Environmentálna výchova vo vzdelávacom procese je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

učiteľ materskej školy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg

Hlavný cieľ programu: Rozšíriť profesijné odborné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie environmentálnej výchovy, identifikácii, výberu a tvorbe vhodných vzdelávacích prostriedkov na podporu proenvironmentálneho vedomia a konania u detí.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

1. Získať súbor poznatkov a vedomostí z oblasti environmentálnej výchovy, jej kľúčových tém (senzitivita, zákonitosti, výskumné zručnosti, problémy a konflikty, akčné stratégie), vhodných a efektívnych vzdelávacích prostriedkoch a možností implementácie EV v MŠ.
2. Zamyslieť sa nad významom a dôvodmi implementácie environmentálnej výchovy v MŠ.
3. Spoznať a flexibilne a efektívne využívať metodické materiály a vzdelávacie prostriedky .
a pomôcky zamerané na rozvíjanie proenvironmentálneho vedomia a konania u detí vybraného veku.
4. Využívať v praxi získané vedomosti a zručnosti pri implementácii environmentálnej výchovy prostredníctvom programov a aktivít zameraných na rozvíjanie proenvironmentálneho vedomia a konania detí.
5. Navrhnúť a zrealizovať environmentálny výučbový program na vybranú tému pre žiakov materskej školy.

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania:

Termín konania:

02.10. 2024 Online od 15:00 do 19:00
04.12. 2024 Online od 15:00 do 19:00

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Lektorka: Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD. je učiteľkou na 1. stupni v komunitnej súkromnej základnej škole v Zaježovej. Aktívne participovala na realizácii viacerých environmentálnych a vzdelávacích projektoch a metodických materiálov pre mimovládnu organizáciu CEEV ŽIVICA. Počas doktorandského štúdia absolvovala polročné stáže v odbore environmentálna výchova na Universidad Autónoma v Barcelone, v Sdružení Tereza v Prahe a v ekocentre Podhoubí v Prahe. Je držiteľkou certifikátu lektora EV od Španielskej asociácie pre environmentálnu výchovu a v roku 2014 získala u nás na Slovensku ocenenie Živel za environmentálnu výchovu.

 

 PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU