Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Expresívna terapia v materskej škole

V expresívnej terapii sa zameriame na vytváranie podnetného a podporného prostredia, v ktorom si deti dokážu rozvíjať individuálny prístup, sebavyjadrenie, emocionálnu stabilitu a kreativitu ako súčasť celostného rozvoja svojej osobnosti. Naučia sa spontánne a autenticky vyjadrovať svoje pocity a zážitky, rozvíjať empatiu a budovať zdravé medziľudské vzťahy. Učiteľ sa zoznámi s inovačnými prístupmi, využívajúcimi silu kreatívnych a umeleckých aktivít na podporu emocionálneho, sociálneho a psychického rozvoja dieťaťa. Získa komplexné profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia efektívne využívať expresívne techniky vo svojej praxi.

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.

Evidenčné číslo: 8/2020-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 12 hodín, rozsah dištančnej formy – 38 hodín).

Inovačné vzdelávanie Expresívna terapia v materskej škole je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

• učiteľ materskej školy
• pedagogický asistent
• školský špeciálny pedagóg
• vychovávateľ

Hlavný cieľ programu: Hlavný cieľ programu Expresívna terapia v materskej škole je podporiť emocionálny, sociálny a psychický rozvoj detí predškolského veku prostredníctvom kreatívnych a umeleckých aktivít.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

• Podporiť sebavyjadrenie: Umožniť deťom vyjadrovať svoje pocity, myšlienky a zážitky prostredníctvom rôznych umeleckých foriem
• Rozvíjať sociálne zručnosti: Prostredníctvom skupinových aktivít a kooperatívnych projektov posilňovať schopnosť detí komunikovať, spolupracovať a vytvárať zdravé medziľudské vzťahy.
• Podporiť emocionálnu stabilitu: Pomáhať deťom lepšie pochopiť a zvládať svoje emócie, čím sa prispieva k ich celkovému psychickému blahu a pripravenosti na ďalšie vzdelávanie.
• Stimulovať kreativitu a fantáziu: Podporovať detskú tvorivosť a inovatívne myslenie prostredníctvom rôznych expresívnych aktivít, ktoré podnecujú ich fantáziu a inšpirujú ich k tvorivej činnosti.
• Podporiť celostný rozvoj: Zabezpečiť harmonický rozvoj detí v oblasti kognitívnych, motorických, emocionálnych a sociálnych schopností prostredníctvom integrácie expresívnych terapií do každodenných aktivít v materskej škole.

Získané profesijné kompetencie:

• Absolvent disponuje schopnosťou navrhovať a realizovať konkrétne terapeutické aktivity, ktoré podporujú emocionálny a sociálny rozvoj detí.
• Schopnosť vytvárať bezpečné a podporujúce prostredie, kde deti môžu slobodne vyjadrovať svoje pocity a myšlienky.
• Zručnosť v identifikácii individuálnych potrieb detí a prispôsobenie terapeutických techník tak, aby boli efektívne a relevantné.

Tento inovačný program sa zameriava na vytvorenie bezpečného a podporného prostredia, kde môžu deti slobodne a autenticky prejavovať svoje vnútorné prežívanie a prostredníctvom toho rásť a rozvíjať sa.

Termín konania:

24.10. Online od 16:00 -20:00

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“