Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Diagnostika školskej pripravenosti do ZŠ

V rámci programu získate kompetencie navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť proces diagnostiky dieťaťa predškolského veku. Naučíme Vás identifikovať oslabené funkcie dieťaťa, porozumieť a navrhnúť adekvátnu stimuláciu.

Evidenčné číslo: 57/2023-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 10 hodín, rozsah dištančnej formy – 40 hodín)

Inovačné vzdelávanie Diagnostika školskej pripravenosti do ZŠ je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

učiteľ materskej školy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg

Hlavný cieľ programu: Inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov materských škôl potrebné pre prácu s deťmi predškolského veku (5- a 7-ročnými).

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

  1. Plánovať a realizovať program podpory školskej pripravenosti dieťaťa podľa potrieb dieťaťa, zákonného zástupcu a možností materskej školy.
  2. Navrhnúť a vyhodnotiť proces diagnostiky dieťaťa predškolského veku v MŠ.
  3. Plánovať a hodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti v súlade s potrebami vekovej kategórie predškolských detí v MŠ a v súlade s individuálnymi potrebami každého dieťaťa.

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania:

19.9. Online od 8:00 – 12:00

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

 

 PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektorka: Mgr. Eva Krupová je psychologička, ktorá viac ako 15 rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Nadobudla skúsenosti v diagnostike, v poradenstve a terapii so širokou vekovou škálou klientov od 3 rokov až po adolescentov. Vo svojej práci nadobudla presvedčenie, že najefektívnejšie dokáže pomôcť klientom správnym a individualizovaným prístupom, ako aj edukáciou ich najbližšieho okolia. Intenzívne sa venovala poradenstvu rodičom a pravidelne navštevovala MŠ, ZŠ aj SŠ.
Vo svojej individuálnej práci s klientmi využíva prvky viacerých poradenských a terapeutických smerov s cieľom čo najviac sa prispôsobiť potrebám klientov (prvky kognitívno-behaviorálnej terapie, terapie hrou, Kidskills a pod.). Venuje sa konzultáciám a prednáškam na rôzne témy (Školská pripravenosť, Deti s poruchou autistického spektra, Efektívna spolupráca asistentov učiteľa s pedagógmi, Deti cudzincov, Tréning rodičovských zručností a iné). V súčasnosti taktiež ukončuje dlhodobé vzdelávanie v Praktických technikách práce s deťmi. Pôsobí ako psychologička na strednej škole, vo svojej súkromnej praxi sa venuje klientom od 3 rokov. Venuje sa vzdelávaniu pedagógov aj rodičov.