Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Grafomotorické a výtvarné aktivity rozvíjajúce osobnosť dieťaťa

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 57/2023-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 12 hodín, rozsah dištančnej formy – 38 hodín)

Inovačné vzdelávanie Grafomotorika a výtvarné aktivity v detskom ponímaní je určené pre tieto kategórie, podkategórie a kariérové pozície:

• učiteľ materskej školy
• pedagogický asistent
• školský špeciálny pedagóg
• vychovávateľ

Hlavný cieľ programu:

Získať nové vedomosti, zručnosti, schopnosti a základné informácie v oblasti grafomotoriky a výtvarného prejavu dieťaťa v MŠ.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania

13.11. Online od 16:00

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektor: Mgr. Stanislava Valášiková študovala na Strednej pedagogickej škole v Levoči, odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Pokračovala v štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Pracuje v Materskej škole Záborského v Poprade. V roku 2016 založila na FB pre učiteľov skupinu pod názvom „Kreatívne pani učiteľky v MŠ”, ktorú napĺňa nápaditými činnosťami, hrami a aktivitami pre deti. Je autorkou viacerých publikácií, ktoré využívajú učiteľky v materských školách na spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ako napríklad Pedagogické denníky, Tvorenie kreatívnych príbehov v materských školách či Geometrické básničky pre šikovné detičky. Svoj hudobný potenciál využila aj vo vytvorení hudobného CD pre deti, ktoré v sebe zhŕňa kreatívne pesničky pre deti, notové záznamy piesní, ale aj hudobné hry.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“