Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Inovačné vzdelávanie – Hudbou k hudbe a hudobnosti v MŠ

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.

Evidenčné číslo: 57/2023-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 12 hodín, rozsah dištančnej formy – 38 hodín)

Inovačné vzdelávanie Hudbou k hudbe a hudobnosti v MŠ je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

• učiteľ materskej školy
• pedagogický asistent
• školský špeciálny pedagóg
• vychovávateľ

Hlavný cieľ programu: Inovovať a rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov materských škôl v oblasti hudobnej výchovy v súlade s ŠVP (2022) a súčasnými trendmi v oblasti práce s hudbou vo všetkých jej podobách: počúvanie, tvorba (spev a hra na hudobnom nástroji) a stvárňovanie v hudobno-pohybovej a hudobno-dramatickej podobe.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

• Hudobnosť detí predškolského veku a nástroje jej diagnostiky.
• Hudobné schopnosti a zručnosti ako východisko plánovania a realizácie hudobno-výchovných činností v materskej škole.
• Nove prístupy v hudobno-výchovných činnostiach v materskej škole, ich plánovanie, praktická realizácia a evaluačné vyhodnocovanie.

Získané profesijné kompetencie:

Absolvent disponuje teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami v oblasti diagnostiky hudobných schopností detí predškolského veku. Dokáže naplánovať, pripraviť si internú banku testovacích úloh na testovanie hudobných schopností, vytvoriť hodnotiacu škálu, zrealizovať testovanie, a kvantitatívne a kvalitatívne spracovať získane údaje. Na základe získaných údajov dokáže plánovať ďalšiu hudobno-pedagogickú prácu.

Dokáže plnohodnotne projektovať aktívne počúvanie hudby v zmysle koncepcie Od zážitku k pojmu a poznaniu.
Dokáže projektovať všetky hudobno-výchovné činnosti v materskej škole v súlade so súčasnými trendmi v zmysle princípov Hudbou k hudbe a hudobnosti.

Termín konania:

Košice

04.10.2024 1. časť online stretnutie od 15:00 do 17:15
11.10.2024 2. časť od 16:00 do 20:00 v Košiciach
7.11.2024 3. časť online ukončenie od 17:30 do 18:30

Beladice

08.11.2024 1. časť online stretnutie od 15:00 do 17:15
14.11.2024 2. časť od 16:00 do 20:00 v Beladiciach
28.11.2024 3. časť online ukončenie od 17:30 do 18:30

Bratislava

29.11.2024 1. časť online stretnutie od 15:00 do 17:15
06.12.2024 2. časť od 16:00 do 20:00 v Bratislave
19.12.2024 3. časť online ukončenie od 17:30 do 18:30

Tieto trojice termínov nie je možné medzi sebou kombinovať.

Prosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. 

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektorka: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., je hudobná pedagogička, vedúca Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy PF PU v Prešove, dlhé roky sa venuje problematike hudobnosti dieťaťa predškolského veku. Už 25 rokov spieva vo folklórnej speváckej skupine Poľana, ktorá pôsobí v rusínskej dedine Jarabina na východe Slovenska.

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“