Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

ONLINE inovačné vzdelávanie – Kreatívne pracovné listy na dosah ruky v programe Canva

Grafický program Canva je veľmi intuitívny a ľahko sa s ním pracuje. Stačí vedieť, či potrebujete pre deti pracovné listy, akékoľvek obrázky, omaľovánky či cvičenia na grafomotoriku.

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 57/2023-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 10 hodín, rozsah dištančnej formy – 40 hodín)

Inovačné vzdelávanie je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov materských škôl v digitálnej sfére prípravy vzdelávacieho procesu a ich pomôcok.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania:

10.9.2024 – ONLINE

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektorka: Jana Nistorová má ukončenú Strednú odbornú školu pedagogickú, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pracuje ako asistent učiteľa. Vytvára pracovné zošity, s ktorými pracuje už mnoho učiteľov aj rodičov.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“