Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Joga v MŠ… prepojenie tela, mysle a dychu dieťaťa

S certifikovanou lektorkou detskej jogy Evou Kadlecovou sa naučíme vytvárať vyvážené a zábavné jogové sekvencie pre deti aj s využitím správneho dýchania, všímavosti a rôznorodých pomôcok.

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.

Evidenčné číslo: 8/2020-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín).

Inovačné vzdelávanie Joga v MŠ… prepojenie tela, mysle a dychu dieťaťa je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
vychovávateľ
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg

Hlavný cieľ programu: Obohatiť pedagógov o teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie pri zostavovaní jednoduchých jogových sekvencií, dychových cvičení a aktivít zameraných na prepojenie tela, mysle a dychu dieťaťa do jedného celku v prítomnosti pri celostnom rozvíjaní pohybových schopností, správneho dýchania a všímavosti u detí a žiakov.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie:

Termín konania:

20.11. 2024 Online od 16:00

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

Lektorka Eva Kadlecová vyštudovala športový management a turizmus. S prvými jogovými cvičeniami (ásanami) sa zoznámila v Írsku, v rámci štúdia. Je certifikovanou lektorkou detskej jogy, prenatálnej jogy a Hatha jogy. V roku 2018 založila občianske združenie Joga v škole. Svojimi pestrými aktivitami sa snaží sprostredkovať jogu deťom a rodinám, ale aj inšpirovať a vzdelávať dospelých, ktorí s deťmi pracujú. Jej hodiny prekypujú tvorivosťou, pohybom, tancom a výzvami. Malí žiaci pri nej odhodia svoje zábrany, naučia sa počúvať svoje telo a dokážu aj zdanlivo nemožné.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“