Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Online inovačné vzdelávanie – Rečové, dychové a pohybové hry – ako posilniť sebavedomie detí

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 49/2021-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Rečové, dychové a pohybové hry – ako posilniť sebavedomie detí je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

• učiteľ materskej školy
• pedagogický asistent
• školský špeciálny pedagóg

Hlavný cieľ programu:

Rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické poznatky, rečové, pohybové a dychové zručnosti, schopnosti a aplikovať ich prostredníctvom pohybových hier do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

• Rozšíriť portfólio námetov rečových, dychových a pohybových hier na posilnenie sebavedomia detí a uplatňovať ich v pedagogickej praxi.
• Rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb.
• Osvojiť si rečové a pohybové metódy a formy práce, zamerané na koordináciu tela, sústredenie, vnímanie, emocionálnu stabilitu, správne dýchanie a artikuláciu, a aplikovať ich do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Získané profesijné kompetencie:

• Absolvent dokáže prostredníctvom hier a činností posilniť sebavedomie detí.
• Pozná námety na rečové, dychové, hlasové a pohybové cvičenia a vie ich správne aplikovať do edukačného procesu.
• Vytvára podnetné prostredie pre vývin a rozvoj osobnosti detí v oblasti Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb.

Anotácia programu:

Sledovaním celkového prejavu, intenzity hlasu a reči tela ľahko odhalíme sebavedomie dieťaťa. Webinár prináša škálu rečových, dychových a pohybových hier zameraných práve na posilnenie sebavedomia dieťaťa, koordináciu tela, koncentráciu, vnímanie a emocionálnu stabilitu, ako aj hry na zlepšenie artikulácie, spodobovanie a splývavosť reči. Prostredníctvom týchto hier si deti prirodzene osvoja správne návyky, zdokonalia sa v komunikácii a naučia sa používať hlas tak, aby si ho nepoškodili. Hry sú zamerané na komplexný rozvoj pohybových a rečových zručností a schopností.

Termín konania:

06.11. 2024 Online od 16:00

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie:

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

Lektorka Mgr. art. Lucia Hrašková je absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, rozhlasová herečka, umelecká šéfka a herečka v divadle Babadlo – bábkové divadlo pre deti a mládež. Je členkou súborov Divadelný kabinet východniara a Kontra, ktoré 2 roky po sebe získalo ocenenie dosky za najobľúbenejšie divadlo sezóny. Je členkou zoskupenia Divadelný svet, kde hrá hry zamerané pre tínedžerov. Načítava online knihy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“