Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Rečové, dychové a pohybové hry – ako posilniť sebavedomie detí

Termín a miesto konania: nie je určený

Inovačné vzdelávanie realizujeme v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.
Evidenčné číslo: 49/2021-IV

Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Rečové, dychové a pohybové hry – ako posilniť sebavedomie detí je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické poznatky, rečové, pohybové a dychové zručnosti, schopnosti a aplikovať ich prostredníctvom pohybových hier do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

Získané profesijné kompetencie: 

Anotácia programu:

Sledovaním celkového prejavu, intenzity hlasu a reči tela ľahko odhalíme sebavedomie dieťaťa. Webinár prináša škálu rečových, dychových a pohybových hier zameraných práve na posilnenie sebavedomia dieťaťa, koordináciu tela, koncentráciu, vnímanie a emocionálnu stabilitu, ako aj hry na zlepšenie artikulácie, spodobovanie a splývavosť reči. Prostredníctvom týchto hier si deti prirodzene osvoja správne návyky, zdokonalia sa v komunikácii a naučia sa používať hlas tak, aby si ho nepoškodili. Hry sú zamerané na komplexný rozvoj pohybových a rečových zručností a schopností.

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku.  Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

 Termín a miesto konania:

nie je určený

Poprosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. Ďakujeme.

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024.

                                                                 PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Výborné vzdelávanie plné praktických aktivít, skvelá lektorka.“

„Ďakujem veľmi pekne za skvelé námety, nápady a aktivity, ktoré určite využijem vo svojej  pedagogickej praxi.“

„Krásne a podnetné vzdelávanie, veľmi prínosné do praxe, nápadité. Hry a aktivity boli veľmi inšpiratívne.“