Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Inovačné vzdelávanie – Rozvíjanie jazykových schopností u detí predškolského veku

Inovačné vzdelávanie ponúka poznatky pre diagnostiku a rozvoj jazykových schopností dieťaťa vo všetkých oblastiach. Zameriava sa na tvorbu podnetného prostredia s rešpektovaním vývinových a individuálnych charakteristík detí. Program inovačného vzdelávania obsahuje praktické ukážky logopedickej intervencie v uvedenej vekovej kategórii detí a námety ako rozvíjať reč v skupinových aktivitách.

Evidenčné číslo: 57/2023-IV
Program v rozsahu: 50 hodín (rozsah prezenčnej formy – 15 hodín, rozsah dištančnej formy – 35 hodín)

Inovačné vzdelávanie Rozvíjanie jazykových schopností u detí predškolského veku je určené pre tieto kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície:

Hlavný cieľ programu:

Inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov materských škôl potrebné pre prácu s deťmi predškolského veku v prostredí materských škôl v kontexte realizácie pedagogickej diagnostiky, plánovania, hodnotenia a rozvíjania jazykových schopností.

Čiastkové ciele programu vzdelávania: 

1. Navrhnúť a vyhodnotiť proces diagnostiky dieťaťa najmladšej vekovej skupiny v MŠ.
2. Plánovať výchovno-vzdelávacie aktivity v rámci rozvoja jazykových schopností v súlade s potrebami detí predškolského veku v MŠ a v súlade s individuálnymi potrebami každého dieťaťa.
3. Rozšíriť a prehĺbiť pedagogické zručnosti v oblasti komunikácie a rozvíjať správnu výslovnosť dieťaťa prostredníctvom hier a činností.

Získané profesijné kompetencie: 

Podmienky pre zaradenie pedagogického zamestnanca na vzdelávanie

Záujemca o inovačné vzdelávanie predloží poskytovateľovi záväznú, čitateľne a úplne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje svojim podpisom zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie a podkategórie, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje údaje v prihláške zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v čase podania prihlášky na vzdelávanie v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí podpisom písomnú prihlášku záujemcu, príslušnosť uchádzača k cieľovej skupine sa dokazuje priložením dokladu o získanom vzdelaní.

Program vzdelávania ukončí účastník pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. absolvovanie minimálne 80 % prezenčného vzdelávania
2. 100 % spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania
3. prezentovanie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou

Po splnení podmienok pre riadne ukončenie realizovaného vzdelávania získa absolvent doklad o absolvovaní inovačného vzdelávania, osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Termín konania:

18.10. Rajec
07.11. Považská Bystrica
05.12. Čadca

O ďalších podmienkach Vás budeme informovať emailom.

Poprosíme Vás, pri objednávke do poznámky uveďte mesto, v ktorom chcete vzdelávanie absolvovať. Ďakujeme.

Ďalšie termíny a mestá budeme priebežne uverejňovať počas školského roka 2023/2024

                                                               PRIHLÁSIŤ SA NA VZDELÁVANIE TU

 

Lektor: Mgr. Jana Kišová pracuje ako logopedička od ukončenia školy v r. 2007. Pracovala prevažne v poradenských zariadeniach. V súčasnosti pracuje v Súkromnom centre poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie v Žiline. V samotnej práci sa venuje diagnostike a intervencii malých detí, detí s poruchou autistického spektra, detí so špeciálnymi potrebami, starších detí a detí s poruchou výslovnosti.

HODNOTENIE VZDELÁVANIA:

„Veľmi inšpiratívne, ideálne pre prácu s deťmi, odporúčam všetkým. Úžasné aktivity. Ďakujem.“

„Veľká skúsenosť, veľmi prínosné, zrozumiteľné, kreatívne, nádherné.“

„Veľmi nápadité, záživné, ideálne pre prácu s deťmi.“