Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Akreditovaný vzdelávací program

AUTOKOREKTÍVNE UČEBNÉ POMÔCKY VO VÝCHOVE
A VZDELÁVANÍ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Autokorektívne pomôcky sú jednou z aktivizujúcich techník učenia sa dieťaťa a spolu s individuálizovaným plánovaním výchovno-vzdelávacích činností môžu tvoriť účinný prostriedok pre sebahodnotenie a sebakontrolu dieťaťa. V odbornej literatúre je učenie a učenie sa pomocou autokorektívnych pomôcok vyzdvihované najmä preto, že dieťa má možnosť voľby svojej práce, zvolenú činnosť uskutočňuje podľa svojich zámerov, predstáv, pri využití vlastných postupov a môže pracovať svojím vlastným tempom.

V ponúkanom vzdelávacom programe pedagogickí zamestnanci získajú skúsenosti s uplatňovaním autokorektívnych pomôcok a učebných zdrojov v súlade s dosahovaním obsahu vzdelávacieho kurikula. Naučia sa, ako ich prostredníctvom môžu podporovať vývin vnímania, pozornosti, pamäte, myslenia a reči u detí, zdokonaľovať jazykové a komunikačné spôsobilosti, pracovno-vôľové vlastnosti detí, motivovať ich k hraniu, ktoré priamo podporuje  učenie. Vzdelávací program je vhodný pre prax inkluzívneho vzdelávania.

Autokorektívny učebný systém je uplatniteľný tiež v práci odborných zamestnancov. Je ho možné zaradiť do intervenčných programov v zlepšovaní školskej pripravenosti detí, v stimulovaní potrebných oblastí, v diagnostikovaní a aj ako jeden zo spôsobov učenia sa detí aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Odborná garantka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Pedagogická fakulta UMB – Katedra EPPg
Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Cena za vzdelávanie: 30 Eur s DPH

Časová dotácia: 25 hodín

Vzdelávanie je určené pre kategóriu a podkategóriu: učiteľ, pedagogický asistent, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg; učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, asistent učiteľa pre predprimárne vzdelávanie

Vzdelávanie je určené pre kariérový stupeň: začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej alebo odbornej činnosti, samostatný pedagogický a odborný zamestnanec, pedagogický a odborný zamestnanec s prvou a druhou atestáciou.

 PROFIL ABSOLVENTA

  • Absolvent aktualizačného vzdelávacieho programu pozná najnovšie postupy výchovy a vzdelávania dieťaťa prostredníctvom autokorektívneho učenia sa.
  • Vie zdôvodniť význam autokorektívnych učebných pomôcok a zdrojov pre diagnostikovanie a učenie dieťaťa v súlade s dosahovaním vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
  • Dokáže plánovať výučbu a odborné intervencie s využitím autokorektívnych učebných pomôcok, tiež vytvárať portfólio týchto pomôcok pre svoju pedagogickú a odbornú prácu.

HLAVNÝ CIEĽ

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ako predpokladu rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku a rozšíriť spektrum aktivizujúcich stratégií posilňujúcich kladnú motiváciu dieťaťa k učeniu sa a potrebných k individuálnemu pôsobeniu na dieťa v kontexte inkluzívneho vzdelávania.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie ?

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanku na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk