Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Akreditovaný vzdelávací program

    DIEŤA A HUDBA … POHYB A HRA 1

Hudba a vytváranie hudby sú takým zážitkom človeka, ktorého výsledkom je vnútorná vyrovnanosť a harmónia. Hudba a spev nás oslobodzujú a odstraňujú zábrany. Pre tieto a mnohé ďalšie pozitívne vplyvy je hudba významným prostriedkom v predprimárnom vzdelávaní.

Vzdelávanie prostredníctvom akreditovaného  vzdelávacieho projektu je zamerané na tvorbu učebných zdrojov v oblasti hudobnej výchovy, zohľadňujúcich aktuálne potreby detí.

Pedagogickým zamestnancom ponúka ucelený vzdelávací program, ktorý obsahuje hudobné zostavy, zbierku hier a popis širšej škály hudobných činností pre deti predškolského veku. Hudba v tomto projekte je veľmi rôznorodá, pestrá, výstižná a bez textu. Poskytuje mnohorakosť využitia počas rôznych hier a motivuje do ďalšej vlastnej tvorby.

Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu získajú učitelia materských škôl schopnosť vložiť svoju osobnosť, vlastnú kreativitu a improvizačné schopnosti do hudobných hier a priestor pracovať s jedinečnými stratégiami. Prostredníctvom hudby sa učiteľka bude môcť rôznymi spôsobmi zahrať s deťmi, zotrieť akékoľvek rozdiely medzi nimi a vytvárať atmosféru radosti.  Hudba a jej tvorba vytvára priestor, v ktorom si každý môže nájsť vlastný spôsob vyjadrovania sa, každému poskytuje práve to, čo potrebuje jeho osobnosť.

Odbornou garantkou je PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., z Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Lektorka: Slávka Žoldáková

Cena za vzdelávanie: 60,- Eur s DPH

Časová dotácia: 25 hodín

Vzdelávanie bolo super, priateľské, podnecujúce, s veľmi dobrou atmosférou. Dalo mi veľmi veľa do mojej profesijnej práce. Takto si predstavujem vzdelávania, pretože som si z neho veľa odniesla. Ešte raz ďakujem a prajem veľa úspechov. Jožka z Brezna

Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo aj ma obohatilo o hry s využitím hudby. Aktivity boli veselé aj veľmi nápadité. Atmosféra bola veľmi príjemná. Ďakujem za poskytnutú možnosť vzdelávať sa, keby bolo pokračovanie tak sa určite prihlásim. Martina z Levíc

 PROFIL ABSOLVENTA

  • Absolvent ovláda problematiku hudobnosti dieťaťa v teoretickej i praktickej  rovine, čo  mu umožňuje vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu v materskej škole.
  • Tvorivo projektuje praktické sprostredkovanie hudby deťom v materskej škole prostredníctvom hudobnej hry vo všetkých hudobno-výchovných činnostiach a edukačných formách.
  • Prostredníctvom hudobnej hry vytvorí priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí.
  • Prezentuje vlastnú kreativitu v podobe portfólia hudobných hier.
  • Vie analyzovať a interpretovať získané poznatky a skúsenosti z aplikácie hudobných hier v praxi.Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré mu umožňujú vhodne aplikovať nové metódy do hudobno-edukačného procesu.

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie Dieťa a hudba... pohyb a hra?

Ak máte záujem o niektorý z obsadených termínov, resp. miest konania vzdelávania, môžete zaslať vyplnenú prihlášku aj napriek tomu. Miesto/mesto, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, stačí uviesť na prihláške. Miesta vzdelávania sa snažíme prispôsobovať momentálnemu záujmu žiadateľov.

V prípade otázok ohľadom vzdelávania kontaktujte Ivanku na tel. čísle +421 915 773 060 alebo emailom na info@prosolutions.sk