Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Konferencie

Je nám veľmi ľúto, že tento rok nepraje organizovaniu hromadných podujatí a z tohto dôvodu nebude možné realizovať ani našu každoročnú konferenciu vo Vysokých Tatrách.

Želáme vám úspešný školský rok, veľa zdravia a trpezlivosti počas každodenných povinností.

Odborná konferencia

 

Človek a príroda, človek a zdravie v prostredí materskej školy

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

30.-31. október 2019

Ďakujeme za váš veľký záujem!
Workshopy naplnili svoju kapacitu, voľný máme už len jeden z nich.
Registrovať sa môžete na upravené vstupy, ktoré nájdete nižšie.

Program konferencie

Streda, 30. október

08,00 – 09,00 prezentácia
09,00 otvorenie konferencie, príhovory hostí
09,15 – 9,45 Realita, predstavy a očakávania
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
9,45 – 10,30 Lesná pedagogika v predprimárnej edukácii
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
10,30 – 11,00 prestávka na kávu s občerstvením
11,00 – 11,45 Klinicko-logopedická intervencia v komplexnom neuromotorickom pohľade na dieťa
PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
11,45 – 12,30 Motorické míľniky dieťaťa predškolského veku a ich vplyv na grafomotorický prejav
Mgr. Anna Kašpriková
12,30 – 14,00 obed
14,00 – 14,45 Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia, pozornosti a správania
PaedDr. Petra Arslan – Šinková
14,45 – 15,30 Ako efektívne budovať proenvironmentálne vedomie a konanie u detí
Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.
15,30 – 16,00 prestávka na kávu s občerstvením
16,00 – 17,30 Diskusia na aktuálne témy
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
17,30 – 18,00 tombola
18,30 – 20,00 večera
20,00 – hodina jogy (aj pre začiatočníkov)
21,00 hudobno –  tanečná zábava s DJ, bar Luculus

Štvrtok, 31. október

08,15 – 09,45 1. workshop
09,45 – 10,00 coffee break
10,00 – 11,30 2. workshop

Odborné príspevky

Realita, predstavy a očakávania

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Príspevok sa zameriava na priblíženie aktuálnych zmien týkajúcich sa predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike. Reflektuje aktuálne zmeny v právnych predpisoch, približuje nové ponímanie postavenia materských škôl a nových kompetencií riaditeliek/riaditeľov, ale aj učiteliek/učiteľov materských škôl.

Lesná pedagogika v predprimárnej edukácii

PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Na výzvy súvisiace s budúcou kariérou súčasnej generácie môžeme reagovať aj interdisciplinárnym edukačným priestorom a kontaktom s odborníkmi. Takýto potenciál vidíme aj v lesnej pedagogike, kde profesionáli z lesníckeho sektoru môžu deťom sprostredkovať nové skúsenosti a poznatky mimo tradičného školského prostredia – v lese. V takomto učení sa stáva les špecifickým didaktickým prostriedkom, ktorý nám pomáha smerovať ku konkrétnym cieľom niektorých vzdelávacích oblastí. Predstavíme celonárodný projekt Lesná pedagogika, jeho obsah a ciele, aj niektoré výskumné zistenia. Priblížime niektoré súčasti projektu – vzdelávanie lesníkov pre potreby spolupráce s materskými školami, ďalšie vzdelávanie učiteliek materských škôl v kurze Učenie o lese, alebo možnosti v rámci záujmovej činnosti Les ukrytý v knihe.

Neuromotorická intervencia v komplexnom pohľade na dieťa očami klinického logopéda

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.

Prednáška sa zameriava na poskytnutie komplexného pohľadu na dieťa hneď po narodení, ako aj zabezpečenie včasnej interdisciplinárnej starostlivosti o deti s rizikovým a oneskoreným psychomotorickým vývinom, v záujme správneho neuromotorického vývinu a správneho vývinu reči. Mozog každého dieťaťa je jedinečný a individuálny, ale u všetkých platí rovnako, že oblasti mozgu „zodpovedné“ za rečové schopnosti dieťaťa postupne strácajú svoju plasticitu a po siedmom roku života sa už nedá dobehnúť zanedbané. Neobratnosť celého tela, oneskorené dozrievanie hrubej a jemnej motoriky sa často spája s narušenou komunikačnou schopnosťou a práve hrubá motorika je základom pre ďalší vývin dieťaťa, vývoj motorických, kognitívnych a rečových schopností.

Motorické míľniky dieťaťa predškolského veku a ich vplyv na grafomotorický prejav

Mgr. Anna Kašpriková

V živote človeka je z pohľadu motorického vývoja viacero míľnikov. Zlé návyky a stereotypy získané v detstve si často nesieme so sebou celý život a niektoré nám môžu vo vyššom veku spôsobovať vážne zdravotné problémy. V prednáške sa zameriame na motorické míľniky vo veku 3 až 6 rokov, vzájomný vzťah medzi dýchaním, slabým bruškom a plochou nohou. Práve plochá noha je častým problémom u detí. Budeme sa venovať aj príprave ruky na písanie, vplyvu chabého držania tela na grafomotorický prejav a možnostiam, ako to zmeniť.

Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia, pozornosti a správania

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Aké sú najčastejšie príčiny porúch učenia, pozornosti a správania? Dokážeme prekurzory týchto porúch zachytiť už u detí v predškolskom veku? Poruchám učenia, pozornosti a správania sa dá predchádzať. Stále častejšie sú príčinami týchto porúch práve deficity čiastkových funkcií, ktoré sa dajú zachytiť a rozvíjať už u detí od troch rokov. Povieme si, čo sú deficity čiastkových funkcií a akým spôsobom ich môžeme u detí zachytiť a eliminovať.

Ako efektívne budovať proenvironmentálne vedomie a konanie u detí

Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.

V súvislosti s blížiacou sa globálnou ekologickou krízou je veľmi dôležité viesť deti už od raného veku k environmentálne uvedomelému zmýšľaniu a konaniu, ako aj budovať v nich pozitívny vzťah k prírode. Environmentálna výchova je už dlhšiu dobu zaradená aj do slovenských školských osnov. Ako však má environmentálna výchova vyzerať a čo už za environmentálnu výchovu nepovažujeme? Ako správne s malými deťmi pracovať a aké výchovné prostriedky použiť, aby sme v nich vzbudili záujem o tému životné prostredie? V prednáške sa pokúsime odpovedať na tieto a mnohé ďalšie otázky a zameriame sa najmä na budovanie environmentálnej senzibility u detí v predškolskom veku.

Ponuka workshopov

Aktivity na predchádzanie porúch učenia, pozornosti a správania

PaedDr. Petra Arslan – Šinková
Predstavíme si metodiku Mačka Mňau, pomocou ktorej sa zachytávajú príčiny porúch učenia, pozornosti a správania. V skupinkách sa oboznámime s hrami a aktivitami na odstránenie deficitov čiastkových funkcií. Ukážeme si, ako sa dajú jednoduché aktivity pripraviť z dostupných materiálov. Zároveň si predstavíme hry a aktivity (napríklad aj z vydavateľstva Pro Solutions), s ktorými sa dá predchádzať poruchám učenia, pozornosti a správania.

Prvky muzikoterapie a hudobné nástroje v predškolskom veku

Mgr. Miroslav Randuška

Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíme si prvky muzikoterapie vhodné pre deti v materských školách a prakticky sa oboznámime s hudobnými nástrojmi vhodnými pre prácu s deťmi predškolského veku. Uvidíte, ako môžeme deti v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti. Ukážeme si, ako môže byť rytmus učiteľovi nápomocný pri riešení napätia v kolektíve a ako spoločná hudba prispieva k budovaniu vzájomného rešpektu u detí.  

Prvé kroky k reči s ASOBI

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
Workshop Vám dá odpovede nielen na vaše otázky, ale aj vás naučí ako pristupovať k deťom, ktoré majú oneskorenú alebo nezrelú nervovú sústavu, oneskorený psychomotorický vývin a ako efektívnejšie podporovať celkový psychomotorický vývin dieťatka pomocou stimulácie hrubej motoriky, jemnej motoriky, rytmických cvičení, sluchového a zrakového spracovávania, a následne podporovať jeho správy vývin reči. Naučíme sa, ako nahliadať na dieťa komplexne a ako využívať jednoduché aktivity v rámci každodennej rutiny.

Zeleninkové šialenstvo - zdravý životný štýl detí

Jarka Kreškóciová
ZELENINKOVÉ šialenstvo je program zdravého životného štýlu, ktorý sa zameriava na pochopenie dôležitosti a schopnosti detí v ranom veku starať sa o svoje vlastné zdravie. Vedieme deti k samostatnosti, vedomej pomoci rovesníkovi, ku komunikácií, tvorivosti, a predovšetkým k správnym stravovacím návykom a postojom zdravého životného štýlu. Na workshope budeme spolu rozvíjať nové pracovné, stravovacie, hygienické návyky a motorické zručnosti. Nakrájame, načistíme zeleninu a ukážeme si aktívne uchopenie významu slova ZDRAVIE u detí.

Ekodivadlo, alebo zohrávanie s prírodou

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Dieťa predškolského veku spoznáva a utvára si vzťah k svojmu najbližšiemu prostrediu najčastejšie pozorovaním a súčasne cez rozprávanie, správanie a konanie iných. Kontaktom a komunikáciou s dospelými hľadá, objavuje, porovnáva a snaží sa porozumieť tomu, aké sú možné príčiny a dôsledky stavu životného prostredia. Aby sme vtiahli deti a pomohli im preniknúť k jadru tohto problému tak, aby samy nachádzali vysvetlenia, to je možné prostredníctvom ich vlastnej tvorivej aktivity, konkrétne cez dramatické činnosti, ktoré môžu viesť k nácviku divadelného tvaru. Tento spôsob nadobúdania poznatkov je pre deti primeraný, zaujímavý, aktivizujúci a súčasne zážitkový. Workshopom si overíme, že výberom vhodnej témy v súčinnosti s aktivizujúcimi metódami, ktorými rozvíjame dramatickú tvorivosť detí, sa nám môže podariť rozvíjať u nich nielen pozitívny vzťah k životnému prostrediu, ale aj vnútornú potrebu jeho ochrany a tvorby.

Aktivity pre zdravý telesný vývoj a hry na zlepšenie motorických schopností detí

Mgr. Anna Kašpriková
Workshop nadväzuje na prednášku. Bude plný pohybu spojeného s pomenovaním dôležitých techník a “detailov”, na ktorých stoja základy správneho držania tela, chôdze, dýchania. Názorne si ukážeme aktivity a hry pre zlepšenie motorických schopností detí, hry na rozvoj dychovej kapacity a aktivácie bruška, ako aj hry vhodné ako prevencia plochej nohy. Tieto pohybové aktivity je možné s deťmi vykonávať na dennej báze, čím stimulujeme deti k správnym motorickým návykom. 

Poďme spolu do prírody – praktické aktivity environmentálnej výchovy

Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.
V prostredí prírody v neďalekom okolí hotela Bellevue si ukážeme praktické hry a bádateľské aktivity, ktoré môžeme s deťmi v predškolskom veku využívať na  budovanie proenvironmentálneho vedomia a konania. Konkrétnejšie si predstavíme rôzne formy a prostriedky environmentálnej výchovy, niektoré z nich si počas workshopu aj vyskúšame. Predstavíme si tiež rôzne materiály, programy a projekty využiteľné v environmentálnej výchove pre najmenších.

Ako začleniť introvertné deti do kolektívu?

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
Každé tretia dieťa je introvert. Introvertné deti vyhľadávajú pokoj a dokážu sa veľmi dobre sústrediť skôr v tichom prostredí. Počas seminára s odborníčkou si priblížime možnosti vhodnej adaptácie týchto detí v podmienkach materskej školy, prípadne pri nástupe do základnej školy. Ukážeme si, ako pracovať s týmito deťmi, keď sú v prostredí so zvýšeným hlukom alebo vo veľkých skupinách. Naučíme sa ich povzbudiť, ako pomôcť budovať ich sebavedomie a dobrý pocit pri spoločných aktivitách a akým spôsobom podporíme ich socializáciu v kolektíve.

Vstup 1

0 €

 

 

Registrácia
Vstup 2

0 €

 

 

Registrácia
VSTUP 3

0 €

 

 

Registrácia

V prípade záujmu o dodatočné ubytovanie (max. 1 noc) nás informujte v poznámke pri registrácii.

Hlavní organizátori
Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri