Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Konferencie

Odborná konferencia

so záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Počúvam, rozumiem, hovorím … komunikujem
Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť u detí predškolského veku

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

18.-19. október 

Program konferencie

štvrtok, 18. október

08,00 – 09,00 prezentácia
09,30 otvorenie konferencie
09,40 príhovory hostí
10,00 – 10,40 Poruchy rečových a jazykových schopností u detí predškolského veku
PaedDr. Mária Masárová, klinická logopedička
10,40 – 11,20 Stratégie a metódy práce učiteľa v rozvíjaní spisovnej slovenskej výslovnosti hlások
u detí v predprimárnom vzdelávaní
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD., UMB BB
11,20 – 11,40 coffee break
11,40 – 12,20 Tisíc príbehov – tisíc životov
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., UK BA
12,20 – 13,00 Kamišibai ako osvedčený spôsob kreovania (nielen) komunikačných kompetencií detí
PaedDr. Eva Sobinkovičová
13,00 – 14,00 obed
14,00 – 14,40 Fonematické uvedomovanie a raná gramotnosť – Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
PaedDr. Zita Sümegiová
14,40 – 15,40 Komunikácia a reč dieťaťa ako zrkadlo jeho emocionálneho a sociálneho sveta
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, detská psychologička
15,40 – 16,00 coffee break
16,00 – 17,30 Diskusné fórum, moderovaná talkshow s prednášajúcimi
17,30 – 18,00 tombola
18,00 – 19,00 večera
21,00 hudobno –  tanečná zábava s DJ, bar Luculus

piatok, 19. október

08,15 – 09,45 1. workshop
09,45 – 10,00 coffee break
10,00 – 11,30 2. workshop

Odborné príspevky

Poruchy rečových a jazykových schopností u detí predškolského veku

PaedDr. Mária Masárová

Ľudská reč je najdokonalejším prostriedkom komunikácie. Pre niektoré deti je však proces jej osvojovania náročný.  Práve obdobie do šiesteho roku života dieťaťa je považované za dôležité z hľadiska tohto procesu. Na konci uvedeného obdobia by dieťa malo byť schopné súvisle a zrozumiteľne sa vyjadrovať a nadväzovať kontakty s ostatnými deťmi a dospelými. Tu zohráva dôležitú úlohu rodina i materská škola v interakcii s logopedickou starostlivosťou, ktoré môžu eliminovať možné budúce problémy dieťaťa v učení aj v jeho sociálnom kontakte. Prednáška je venovaná vývinu reči a jazyka a podáva prehľad o výskyte, príčinách a klasifikácii vývinových porúch rečovej komunikácie u detí predškolského veku.

Stratégie a metódy práce učiteľa v rozvíjaní spisovnej slovenskej výslovnosti hlások u detí v predprimárnom vzdelávaní

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Obsahom príspevku sú metódy a stratégie, ktoré učiteľ môže uplatňovať v pedagogickej práci v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho kurikula „vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny“, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Metodika je zároveň zameraná na prevenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a na pomáhajúci prístup učiteľa v spolupráci s logopédmi, špeciálnymi pedagógmi a zákonnými zástupcami detí. Súčasťou prednášky budú aj video ukážky.

Tisíc príbehov - tisíc životov

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

Ako vplýva kniha na dieťa a jeho emócie?  Ako dieťa prežíva príbehy a prečo je literatúra pre deti predškolského veku dôležitá? Počas prednášky sa zameriame na kompenzačné, katarzické a terapeutické účinky literatúry a silu rozprávok. Každý príbeh dokáže presahovať za vlastnú existenciu dieťaťa, mnohé z nich dokážu prekonávať detské strachy a fóbie. Ukážeme si, ako knihy učia deti tešiť sa a smiať sa, formovať vyššie (sociálne a intelektové) emócie a ako vplývajú na detský boj o autonómnosť. Zvláštnu pozornosť budeme venovať archetypom a vzorom z príbehov, ktoré vplývajú na deti predškolského veku.  

Kamišibai ako osvedčený spôsob kreovania (nielen) komunikačných kompetencií detí

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Kamishibai – ide o tradičnú japonskú divadelnú techniku rozprávania príbehov a rozprávok, no v našich podmienkach je tento spôsob divadla pre deti nový a neopozeraný.  Pracuje so súborom obrázkových kariet, ktoré sú zoradené v postupnosti deja a zobrazujú kľúčové situácie rozprávkového príbehu. Na rozdiel od kníh, Kamishibai príbehy sú jedinečné predovšetkým v zdieľanom skupinovom prostredí, čo dieťa nenásilne vťahuje do sociálnej a emocionálnej interakcie. V príspevku je vytvorený priestor k základnému popisu práce s Kamishibai, ale aj k odhaleniu jeho kreatívnych možností so zreteľom na rozvíjanie (nielen) komunikačných kompetencií detí. 

Fonematické uvedomovanie a raná gramotnosť - Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

PaedDr. Zita Sümegiová

Súčasné výskumy čítania v norme a patológii presvedčivo poukazujú na kľúčové postavenie jazykových schopností v čítaní. Dobrých čitateľov charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumenie reči a fonematické schopnosti. Ako tieto schopnosti rozvíjať u detí predškolského veku? Ponúkneme Vám prierez metodikou, ktorá hravou formou sprístupní deťom informácie o jazyku, o tom ako sa z foném tvoria slová a ako sa slová čítajú a píšu.

Komunikácia a reč dieťaťa ako zrkadlo jeho emocionálneho a sociálneho sveta

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková

Dieťa v období celého útleho a predškolského obdobia rado komunikuje, a tým otvára nám dospelým cestu do svojho emocionálneho prežívania a pochopenia sociálnych vzťahov okolo seba. Reč je tým prostriedkom, ktorý mu buď dáva slobodu a radosť prejavu alebo naopak ho viaže a nedovolí mu dobre fungovať v sociálnych väzbách. Pozrieme sa spolu aké pozitíva či negatíva má pre rozvoj dieťaťa jeho reč a komunikácia.   

Ponuka workshopov

Raná biblioterapia v praxi učiteľky materskej školy

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Interaktívna prednáška kombinovaná s praktickými individuálnymi a skupinovými aktivitami objasní účastníkom prácu s textom orientovanú na deti raného a predškolského veku, u ktorých existuje, alebo bol identifikovaný konkrétny problém (alebo ide o dieťa so znevýhodnením). Účastníkom budú poskytnuté odpovede na otázky s akou knihou a akým spôsobom pracovať s textom tak, aby sme pomohli riešiť problémové situácie detí predškolského veku. 

Pohrajme sa s rozprávkou (s rozprávkou vážne i veselo)

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
Počas workshopu si priblížime dieťa predškolského veku z pohľadu jeho práce s knihou a príbehom, predstavíme rôzne typy (pred)čitateľov. Učiteľky získajú praktické informácie o tom, ako vyberať správnu knihu pre deti predškolského veku a aké sú zásady práce s literatúrou. Priblížime si metódy a techniky práce s literárnym príbehom.

Interaktívne aktivity na rozvoj sociálno-komunikačných zručností

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
Snažíme sa  rozvíjať komunikačné zručnosti a sociálne kompetencie našich detí rôznymi aktivitami a hrami, ktoré sú pre nich v útlom období tou najprirodzenejšou formou. Práve hra dáva možnosť na odkrývanie sociálnych väzieb a ich prehratie v podmienkach bezpečného a príjemného prostredia detského kolektívu. Rovnako interakcie, ktoré dáva rovesnícka skupina a dospelé osoby – učiteľky môžeme pre dieťa prakticky využiť na zlepšenie komunikácie. Ukážeme si to prakticky.

Aby deti lepšie rozprávali

PaedDr. Mária Masárová
Podmienkou fyziologického vývinu reči sú normálne anatomicko-funkčné vzťahy v oblasti hlavy a krku (vývin CNS, rečové a fonačné ústrojenstvo a nadväzujúce systémy), rozumové schopnosti a stimulujúce sociálne prostredie. Cieľom workshopu  v teoretickej časti je oboznámiť sa s fyziologickými dejmi ako podmienkami pre správne jazykové a rečové funkcie, ako aj so vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými poznávacími procesmi. Praktická časť oboznámi  s niektorými  prístupmi a etapami terapií a významom tímovej spolupráce v oblasti logopedickej prevencie.

Tvorivé rozprávanie s Kamišibai

PaedDr. Eva Sobinkovičová
Workshop nadväzuje na odborný príspevok, nakoľko vytvára priestor k praktickým ukážkam práce s Kamišibai. Účastníci workshopu získajú prvé zručnosti s týmto divadlom a vyskúšajú si jeho vplyv na precvičovanie počúvania s porozumením. Ďalej si overia možnosti stimulácie procesu „od počúvania po dialóg“ a „od dialógu po tvorivé rozprávanie.“ Praktické ukážky práce s Kamišibai dokážu, že aj jednoduchosť tejto techniky sa môže rýchlo zmeniť na atraktívnu formu rozvíjania nielen naratívnych zručností všetkých detí.

Hry na orientačnú diagnostiku vývinových porúch učenia a správania

Mgr. Svetlana Síthová, špeciálny pedagóg
V prostredí materskej školy sa neraz stretávame s deťmi s prejavmi špecifického správania. Kedy, ako a prečo dané správanie hodnotiť ako prediktory vývinových porúch učenia, správania, alebo ADHD si predstavíme v jednoduchých hrách. Hry a aktivity sú ľahko uchopiteľné pre deti v predškolskom období v prostredí materskej školy.

Vstup 1

69 €

1.  a 2. deň konferencie

Registrácia
Vstup 2

99 €

1.  a 2. deň konferencie, ubytovanie na jednu noc s raňajkami

Registrácia
VSTUP 3

119 €

1.  a 2. deň konferencie, ubytovanie na jednu noc s raňajkami, obed a večera

Registrácia

V prípade záujmu o dodatočné ubytovanie (max. 1 noc) nás informujte pri registrácii. Každý účastník obdrží: registračný balíček, informačný bulletin, poznámkový blok, písacie potreby.

Hlavný organizátor
Mediálni partneri
Partneri