Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávanie pedagógov

Zážitkové vzdelávanie v Piešťanoch

Kedy: 10. máj 2019
Kde: hotel Magnólia, Piešťany

Spájame príjemné s užitočným. Vyskladajte si svoj pobyt sami!

V piatok 10. mája sme pozvali medzi nás lektorov, ktorí vás prevedú zaujímavými témami. Informácie a námety z nich využijú najmä učitelia materských ale aj základných škôl, špeciálni pedagógovia, riaditelia súkromných zariadení určených pre výchovu a vzdelávanie detí, vychovávatelia. Počas dňa si môžete sami vybrať, ktorý formát absolvujete. V ponuke je akreditované vzdelávanie, odborný seminár detskej psychologičky a praktické workshopy so skvelými lektorkami. Čo si z ponúkaných vzdelávacích formátov vyberiete, je úplne na vás. Podmienkou účasti na podujatí je výber minimálne dvoch z ponúkaných formátov. V prípade záujmu je možné objednať si ubytovanie či obed.

miestnosť A miestnosť B miestnosť C
9,00 – 10,30
Využitie tanečno-pohybovej terapie
9,00 – 11,00
Ako začleniť introvertné deti do kolektívu?
9,00 – 10,30
Autokorektívne učebné pomôcky 1
10,30 – 11,00 prestávka 11,00 – 11,15 prestávka 10,30 – 11,00 prestávka

11,00-12,30
Aritmetika alebo hráme sa s číslami

11,15-12,45
Myšlienkové mapy a ich využitie v práci učiteľa
11,00 – 12,30
Autokorektívne učebné pomôcky 1
12,30-13,00 prestávka na obed 12,45 – 13,30 prestávka na obed 12,30 – 13,30 prestávka na obed

13,00-15,00
Ako začleniť introvertné deti do kolektívu?

13,30 – 15,00
Myšlienkové mapy a ich využitie v práci učiteľa
13,30 – 15,30
Autokorektívne učebné pomôcky 2
15,00-15,30 prestávka 15,00 – 15,30 prestávka 15,30 – 16,00 prestávka
15,30-17,00
Využitie tanečno-pohybovej terapie
15,30 – 17,00
Aritmetika alebo hráme sa s číslami
16,00-17,00
Autokorektívne učebné pomôcky 2

 

Akreditované vzdelávanie

Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku
Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Počet kreditov: 6
Cena: 30 €, ukončené osvedčením

V ponúkanom vzdelávacom programe pedagogickí zamestnanci získajú skúsenosti s uplatňovaním autokorektívnych pomôcok a učebných zdrojov v súlade s dosahovaním obsahu vzdelávacieho kurikula. Naučia sa, ako môžu podporovať vývin vnímania, pozornosti, pamäte, myslenia a reči u detí, zdokonaľovať jazykové a komunikačné spôsobilosti, pracovno-vôľové vlastnosti detí a motivovať ich k hraniu, ktoré priamo podporuje  učenie. Vzdelávací program je vhodný pre prax inkluzívneho vzdelávania.

Vzdelávanie je určené pre kategóriu a podkategóriu: učiteľ, pedagogický asistent, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg; učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, asistent učiteľa pre predprimárne vzdelávanie. Viac o vzdelávaní nájdete tu.

Poznámka: vzdelávanie zaberie jedno dopoludnie alebo popoludnie. Ostatnú časť pobytu tak viete absolvovať iné ponúkané vzdelávacie formáty. 

Odborný seminár

Ako začleniť introvertné deti do kolektívu?
Lektorka: Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, uznávaná detská psychologička

Cena: 20 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Každé tretia dieťa je introvert. Introvertné deti vyhľadávajú pokoj a dokážu sa veľmi dobre sústrediť skôr v tichom prostredí. Počas seminára s odborníčkou si priblížime možnosti vhodnej adaptácie týchto detí v podmienkach materskej školy, prípadne pri nástupe do základnej školy. Ukážeme si, ako pracovať s týmito deťmi, keď sú v prostredí so zvýšeným hlukom alebo vo veľkých skupinách. Naučíme sa ich povzbudiť, ako pomôcť budovať ich sebavedomie a dobrý pocit pri spoločných aktivitách a akým spôsobom podporíme ich socializáciu v kolektíve.

Praktické workshopy

Myšlienkové mapy a ich využitie v práci učiteľa
Lektorka: Alexandra Kello, lektorka kreatívneho myslenia
Cena: 15 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Kreatívne myslenie je čarovný klobúk. Ak spoznáme možnosti tohto čarovného klobúka, môžeme pomocou jeho kúzla získať rozmanité a konkrétne výsledky. Jedna z možností tohto klobúka sú myšlienkové mapy. Je to metóda, ktorá  pomáha riešiť problémy a lepšie si pamätať. Skladá sa zo slov, farieb, čiar a obrázkov a veľmi ľahko sa vytvára. Interaktívny workshop bude zameraný na nácvik tvorby myšlienkových máp a ukážku ich využitia v osobnom živote a práci s deťmi.

Využite tanečno-pohybovej terapie a psychomotoriky pri práci s deťmi
Lektorka: Lucia Fogašová, terapeutka

Cena: 15 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Podstatou tanečno-pohybovej terapie je prepojenie tela, mysle a emócií. Prostredníctvom pohybu pôsobíme na kognitívnu a emocionálnu rovinu dieťaťa, čím prispievame k jeho rozvoju. Psychomotorické cvičenia majú pozitívny vplyv na psychickú stránku dieťaťa, jeho prežívanie, vnímanie, pozornosť, pamäť, reč či tvorivosť.

Počas zážitkového workshopu sa naučíme niekoľko pohybových aktivít pre deti, zameraných na poznávanie vlastného tela, okolitého sveta a prežívanie radosti z pohybu. Na tento účel budeme využívať jednoduché herné činnosti, činnosti s náradím, kontaktné prvky, ako aj relaxačné techniky.

Aritmetika vo vzdelávaní alebo hráme sa s číslami
Lektorka: Katarína Monyoková Thúróczy

Cena: 10 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Matematické predstavy detí sa odvíjajú od ich reálnych skúseností a situácií, ktoré potrebujú aktívne prežiť. Realitu však môžeme simulovať aj navodenými matematickými situáciami a edukačnými stratégiami. Workshop ponúkne možnosti tvorby vzdelávacieho prostredia tak, aby abstraktná matematika bola všetkým deťom bez ohľadu ich edukačnej úrovne prístupná, konkrétna a hmatateľná.

Cieľom workshopu je predstaviť matematické aktivity zamerané hlavne na aritmetické úlohy, ktoré sú postavené na praktických činnostiach a aktivite detí v súlade s  obsahom aktuálnych školských kurikúl.

Informácie, skúsenosti a zručnosti nadobudnuté na workshope vo svojej pedagogickej praxi využijú pedagógovia materských škôl,  špeciálnych materských škôl, špeciálnych základných škôl a učitelia primárneho vzdelávania. Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí potrebujú sprostredkovať aritmetické úlohy deťom predškolského a mladšieho školského veku bez ohľadu na úroveň ich kognitívnej výkonnosti.

Doplnkové služby počas pobytu

Ubytovanie dňa 9. mája –  na 1 noc s raňajkami (dvojlôžková, príp. trojlôžková izba): 35 €/osoba
Obed: 8 €/osoba (2 chody)