Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk

Vzdelávanie pedagógov

Dvojdňové zážitkové vzdelávanie v Trenčíne

Kedy: 8. – 9. marec 2019
Kde: hotel Magnus, Trenčín

Spájame príjemné s užitočným. Vyskladajte si svoj pobyt sami!

Počas dvoch dní máte možnosť absolvovať až dve akreditované vzdelávania, dva odborné semináre a dva praktické workshopy so skvelými lektorkami. Čo si z ponúkaných vzdelávacích formátov vyberiete, je úplne na vás. Stačí si len vybrať minimálne dva z nich. V prípade záujmu je možné objednať si aj ubytovanie.

 

Akreditované vzdelávania

Dieťa a hudba… pohyb a hra
Počet kreditov: 10

Cena: 60 €, ukončené osvedčením

Vzdelávací program absolvovalo už viac ako 1 500 učiteliek, ktoré svoje nadobudnuté poznatky a zručnosti využívajú v praxi.

Ucelený akreditovaný vzdelávací program Dieťa a hudba… pohyb a hra obsahuje zbierku hudobno-pohybových hier a širokú škálu hudobno-kreatívnych činností pre deti predškolského veku na primeraný a vhodný hudobný podklad. Ide tak o ucelený projekt, ktorý  poskytuje mnohorakosť jeho využitia pri výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. Zároveň poskytuje dostatok priestoru na realizáciu samotného pedagóga vo vzťahu k jeho hudobno-pohybovej tvorivosti a k improvizačným schopnostiam. Pedagógovia tiež získajú „návod“, ako je možné pracovať s hudbou, ako ju deťom ponúkať a zároveň podporovať ich radosť z hudby pri jej vnímaní a pohybovom stvárnení. Viac o vzdelávaní nájdete tu.

Lektorka: Slávka Žoldáková

Poznámka: vzdelávanie zaberie dve dopoludnia. Ostatnú časť pobytu tak viete absolvovať iné ponúkané vzdelávacie formáty, napríklad aj naše druhé akreditované vzdelávanie a doplniť si tak pohodlne počet získaných kreditov. Pozrite rozvrh vyššie.

Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku
Počet kreditov: 6
Cena: 30 €, ukončené osvedčením

V ponúkanom vzdelávacom programe pedagogickí zamestnanci získajú skúsenosti s uplatňovaním autokorektívnych pomôcok a učebných zdrojov v súlade s dosahovaním obsahu vzdelávacieho kurikula. Naučia sa, ako môžu podporovať vývin vnímania, pozornosti, pamäte, myslenia a reči u detí, zdokonaľovať jazykové a komunikačné spôsobilosti, pracovno-vôľové vlastnosti detí a motivovať ich k hraniu, ktoré priamo podporuje  učenie. Vzdelávací program je vhodný pre prax inkluzívneho vzdelávania. Viac o vzdelávaní nájdete tu.

Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Poznámka: vzdelávanie zaberie jedno dopoludnie alebo popoludnie. Ostatnú časť pobytu tak viete absolvovať iné ponúkané vzdelávacie formáty. Pozrite rozvrh vyššie.

Odborné semináre

Dys—ťažkosti a ADHD v materskej škole
Cena: 20 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Praktickými aktivitami preplávame k ostrovom s názvom Dyslexia, Dysgrafia, Dyskalkúlia a ADHD. Plaviť sa budeme v mori Materská škola. Záchranné vesty nepotrebujeme, naučíme sa vychutnať si plavbu s úsmevom. 

Aj takto s ľahkosťou je možné pozerať na neľahké témy, ktoré odborníčka počas seminára otvorí. Praktickými hrami vás naučí, ako odhaliť predikátori možných budúcich školských problémov detí ešte v materskej škole a tiež spoznáte, ako s deťmi s podobnými ťažkosťami správne pracovať v kolektíve.

Lektorka: Mgr. Svetlana Síthová, špeciálny pedagóg

Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym správaním detí v kolektíve?
Cena: 20 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Počas seminára sa dozviete, ako naučiť dieťa zvládnuť vlastný hnev a vzdor a zoznámite sa s technikami, ktorými môže učiteľka podporiť spoluprácu a komunikáciu detí. Zoznámite sa s praktickými námetmi a ukážkami rozprávok a iných techník, ktoré účinne napomáhajú riešiť konflikty v kolektíve a s pohľadom na pravidlá fair-play riešenia sporov medzi deťmi.

Čo je to agresia a agresivita, ako sa medzi deťmi prejavujú a ako im môžeme predchádzať?  Odborníčka vám predvedie ukážky cvičení na zvládnutie, odbúravanie a vhodné ventilovanie agresivity u detí a odporúčané preventívne stratégie. Dozviete sa, ako ošetriť detský kolektív, ktorý sa stretáva s agresiou. 

Lektorka: Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, uznávaná detská psychologička

Praktické workshopy

Obrázkové príbehy ako podpora práce s textom v skupinovom prostredí
Cena: 10 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

O sile a dôležitosti rozprávok v predškolskom období si nemusíme veľa písať, ich nenahraditeľné miesto vo veku od dvoch do šiestich rokov je opodstatnené. Ukážeme vám nástroj, ktorým nielen vzbudíte záujem detí o príbeh, ale ktorým dokážete deti vtiahnuť do deja špecifickým spôsobom. S divadielkom kamišibai sú deti priamymi poslucháčmi, ale aj postavami príbehov. Počas práce s kamišibai deti môžu byť aj autormi, ilustrátormi či hercami, môžu naplno prejaviť svoju kreativitu. Dospelý môže citlivo podporovať detské komunikačné zručnosti a záujem detí o vyjadrovanie vlastných názorov. Sila kamišibai spočíva v zručnosti rozprávača a jeho správnom „riadení“ malých poslucháčov. Naučte sa aj vy, ako dokonale vtiahnuť do príbehu všetky deti. 

Lektorka: Ing. Juliana Murcínová, PaedDr. Eva Sobinkovičová

Expresívna terapia so zameraním na arteterapiu
Cena: 10 €, ukončený certifikátom o absolvovaní

Certifikovaná lektorka vás prevedie aktivitami arteterapeutického charakteru vhodnými pre deti predškolského veku. Prostredníctvom nich sa zoznámite s odkazmi neverbálnej komunikácie detí pri práci s kreatívnym materiálom.

V predškolskom veku je veľmi dôležité,  aby sme deťom umožnili voľné expresívne vyjadrovanie. Deti si potrebujú usporiadať a spracovať svoje pocity a zážitky a kreatívna expresia je pre ne prirodzený spôsob, ako to urobiť. Ako správne interpretovať výstupy detí počas ich kreatívnych aktivít a akými činnosťami môžete podporiť ich sebavyjadrenie? Tešiť sa môžete na praktické činnosti s rozličným kreatívnym materiálom.

Lektorka: Bc. Ivana Polomská

Doplnkové služby počas pobytu

Ubytovanie na 1 noc s raňajkami (dvojlôžková, príp. trojlôžková izba): 50 €/osoba
Obed: 7,50 €/osoba (2 chody, nápoj)
Večera: 7,50 €/osoba (2 chody, nápoj)