Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
BambinoLük podporí intelektuálny rozvoj detí

BambinoLük podporí intelektuálny rozvoj detí

Kombinácia hry a učenia sú hlavnými princípmi systému bambinoLük. Hra je vhodná pre deti už od 2 rokov.

Využívať rôzne didaktické pomôcky v materskej škole je nutné, nakoľko učenie detí v predškolskom veku vyžaduje dostatok názornosti a multisenzorický prístup. Zároveň by učenie malo priniesť dostatok zábavy. Práve kombinácia hry a učenia sú hlavnými princípmi  systému vzdelávania bambinoLük. Tento systém ponúka zaujímavý, dobre navrhnutý a veku vhodný obsah, preto deti pri manipulácii s bambinoLük zmysluplne kognitívne profitujú. Pri plnení úloh sú ich mozgové bunky stimulované, obohatené, čo im umožňuje dosiahnuť vyššie úrovne myslenia. Okrem toho posilňuje jemnomotorické zručnosti, pretože systém vyžaduje manipuláciu s rámikom – podložkou s manipulačnými dlaždicami, ktorá vo finálnej časti ponúka možnosť zistenia správnosti riešenia daných úloh. Rámik s dlaždicami je dostatočne robustný, aby s ním dokázalo pracovať aj malé dieťa a dokonca aj dieťa s motorickými dysfunkciami.

BambinoLük už od 2 rokov

Vzdelávací systém bambinoLük je unikátny tým, že disponuje aj obsahom, ktorý je určený pre deti už od 2 rokov. Úlohy v zošitoch 2+ sú zamerané prevažne na vyhľadávanie zhodných obrázkov, vyhľadávanie častí obrázkov, určovanie základných tvarov a farieb, vyhľadávanie inverzných tvarov, priestorovú orientáciu. Z hľadiska tém sú úlohy spracované z prostredia, ktoré dieťa dobre pozná: predmety v domácnosti, ihrisko, zvieratká, hračky a pod. Obrázky sú ilustrované „čitateľne“ a svojou grafikou stimulujú detskú zvedavosť a motiváciu.

Ak má  malé dieťa pracovať s bambinoLük, určite bude vyžadovať interakciu dospelého. Stačí, ak sa pedagóg začne „hrať“ s jedným dieťaťom, už ho obkolesí celá skupinka detí. Túto situáciu treba pedagogicky využiť a zapojiť do hry všetky deti spoločnými aktivitami, napr.:

 • napodobniť zvuky a pohyb znázornených zvieratiek v úlohe,
 • uložiť hračku na určené miesto podľa obrázka v úlohe,
 • vyhľadať predmety v miestnosti podľa využitia, podľa určených farieb a tvarov, tak ako určuje úloha,
 • napodobniť činnosť na obrázku podľa úlohy apod.

Hra s tvarmi a farbami

Pri stolíku riešime so skupinkou detí úlohu č. 1 Farebné tvary, ktorú nájdeme v zošite Hľadáme dvojice. Úlohou detí je nájsť rovnaký tvar v tej istej farbe. Dieťa tak hľadá tvary: červený kruh, modrý štvorec, žltý trojuholník, modrý trojuholník, žltý kruh, červený štvorec. Pred hrou s bambinoLük vystrihneme farebné tvary z tvrdého papiera a rozsypeme ich na podlahu. Vo vrchnej časti podložky bambinoLük  dieťa odkryje prvú dlaždicu označenú symbolom, ukáže sa obrázok červeného kruhu. Presne taký istý kruh nájde v spodnej časti podložky a obrázok prikryje tou istou dlaždicou. Potom jedno dieťa alebo skupina detí hľadajú rovnaký tvar – červený kruh medzi tvarmi rozsypanými na podlahe. Ak máme pripravených tvarov viac, vtedy deti vyzbierajú všetky červené kruhy, napríklad do vedierka. Pri ostatných tvaroch postupujeme rovnako.  Na konci hry skontrolujeme správnosť nášho riešenia zatvorením a otočením podložky. Pozorujeme, či sú kolieska správne farebne zobrazené.

Ak je proces dôležitejší ako výsledok

Dvojročné deti budú vyžadovať dlhší čas k pochopeniu systému riešenia úloh. Ich výkonová úroveň im dovoľuje pracovať skôr chaoticky a  vypracovať riešenia prevažne na základe kombinácie subjektívneho vnímania, emócii a prelogického myslenia. Pravidlo nie je pre nich určujúce. Ukladanie dlaždíc na správne miesto nebude pre neho podstatné, vyberať si bude príťažlivé objekty,  ku ktorým sa bude v priebehu hry vracať. Pamäť malého dieťaťa je krátkodobá a hlavne emocionálna. No trpezlivosť pedagóga určite zaručí, že sa po niekoľkých „pokusoch“ správny postup manipulácie s bambinoLük dieťa naučí a rýchlo s ním dokáže pracovať aj samo. Vzdelávací systém bambinoLük patrí medzi autokorektívne pomôcky, tzn. umožňuje kontrolu a prípadnú opravu riešenia bez asistencie dospelého. Malé dieťa tento proces samo určite nezvládne, v podstate pre neho nie je určujúci. Dôležitý je proces, tzn. samotná manipulácia, proces riešenia úlohy, komunikácia a doplňujúce hrové činnosti. To však neznamená, že hodnoteniu nepripisujeme dôležitosť a farebnú správnosť s deťmi neskontrolujeme. Postačí sa však potešiť farebnosťou koliesok pomocou magickej formulky „Čáry, máry, fuk“ , nie je nutné porovnávať zadnú stranu podložky s vyhodnocovacou predlohou. Táto zábava pripraví deti k autokorekcii v staršom veku.

BambinoLük pre staršie deti

Staršie deti sú schopné samostatnej hry s bambinoLük i samostatnej kontroly správnosti riešenia. BambinoLük tak môžeme vo výchovno-vzdelávacej činnosti využiť v akejkoľvek organizačnej forme. Dieťa môže pracovať samostatne, no bambinoLük môžeme využiť aj v skupinových výchovno-vzdelávacích hrách a s rôznorodým tematickým zameraním. Riešenie úloh nám pomáha dosahovať vzdelávacie štandardy najmä zo vzdelávacej oblasti

 • Matematika a práca s informáciami (zisťovanie počtu, opis a určenie polohy, identifikácia geometrických útvarov, triedenie, usporiadanie, porovnávanie, postupnosť, tvorenie dvojice na základe logickej súvislosti)
 • Jazyk a komunikácia (pomenovanie predmetov a činnosti na obrázku, tvorenie jednoduchých a zložitých viet, tvorenie príbehu v úlohách zameraných na serialitu, využitie kreslených objektov k stimulácii fonematického uvedomovania, sociálna komunikácia v skupinovej činnosti)
 • ostatné vzdelávacie oblasti z hľadiska tematického zamerania jednotlivých úloh (napr. domáce zvieratá, zvieratá v lese, časové vzťahy, huby, rastliny, sviatky, ročné obdobia atď.).

Poskladaj domček

Zošit bambinoLük Porovnaj a priraď!, úloha č. 11 Postav svoj domček.

Úloha pre deti: Vyhľadať objekt (domček) zložený z určených rovinných geometrických útvarov.

Pripravíme si z papiera alebo iného materiálu 2x žlté trojuholníky, 2x červené trojuholníky, 2x tmavomodré trojuholníky, 2x tmavomodré štvorce, 2x červené štvorce, 2x žlté štvorce, 3x zelené štvorce a 3x svetlomodré štvorce, ktoré rozložíme na stôl alebo inú plochu. V priebehu hry s bambinoLük môžeme realizovať nasledujúce činnosti:

 1. Vyhľadaj také štvorce a trojuholník, aké sú na obrázku v bambinoLük.
 2. Zlož z týchto útvarov ľubovoľný obrázok.
 3. Poskladaj z útvarov rovnaký domček, aký je na obrázku bambinoLük.

 

BambinoLük je hra s rozvíjajúcim potenciálom

Nakoľko je vzdelávací systém bambinoLük založený na autokorektívnom vyhodnotení úspešnosti práce, dieťa je vo svojom učení sebestačné. Táto skutočnosť zvyšuje jeho sebavedomie a motiváciu k ďalšiemu úspechu v učení.

Komplexné a veľmi dobre navrhnuté cvičenia v bambinoLük prinášajú dieťaťu množstvo benefitov:

 • podporujú intelektuálny rozvoj,
 • zlepšujú pamäť a koncentráciu,
 • rozvíjajú kognitívne schopnosti potrebné pri riešení problémov,
 • rozvíjajú intuitívne premýšľanie a logiku,
 • urýchľujú proces učenia,
 • vytvárajú základné matematické poznatky,
 • stimulujú vizuálne vnímanie a koordináciu oko-ruka,
 • vytvárajú solídne predpoklady pre budúce čítanie a písanie,
 • podporujú samostatnosť a sebavedomie.

Deti pri manipulácii so vzdelávacím systémom bambinoLük nadobúdajú a zlepšujú si množstvo  zručností, čo si samozrejme neuvedomujú. BambinoLük majú rady ako zábavnú hru.

Ak chcete vedieť o vzdelávacej pomôcke bambinoLük viac, čítajte tu.