Hore
+421 915 773 060 | info(at)prosolutions.sk
Pozrite aj vnimavedeti.sk
Podpora školskej pripravenosti a prevencia porúch učenia detí

Podpora školskej pripravenosti a prevencia porúch učenia detí

Deti v predškolskom veku zažívajú denne nové situácie, v ich živote sa objavujú nové podnety a získavajú veľa nový informácií. V tomto období sa už učiteľ, ale aj rodič snažia dieťaťu zabezpečiť stimulujúce prostredie a položiť optimálne predpoklady na zvládnutie budúcich školských povinností.

Každé dieťa je jedinečné a spracovanie nových podnetov a využívanie nových informácií závisí v značnej miere od jeho osobnostných a rozvojových charakteristík. Medzi deťmi je aj mnoho takých, ktoré potrebujú dlhší čas na spracovanie informácie, jednoduchšiu formuláciu požiadavky, častejšie podnecovanie k aktivite, potrebujú na úlohu dlhší čas.

V súčasnosti narastá počet detí s poruchami učenia. Mnohé z nich sa javili v materskej škole ako deti bez záujmu, lenivé, s nedostatočnou stimuláciou. Už v tomto období je veľmi potrebné na tieto skutočnosti upozorniť a všímať si ich. Učiteľ aj rodič by sa mali snažiť pochopiť príčiny a pokúsiť sa týmto deťom pomôcť.

Učiteľ by mal byť odborne informovaný, mal by byť schopný rozpoznať a identifikovať problém dieťaťa a následne voliť vhodný prístup založený na stimulácii rozumových schopností dieťaťa.

Práve stimulačnými aktivitami rozvíjajúcimi jemnú motoriku, reč, zrakové a sluchové vnímanie či priestorovú orientáciu je možné priblížiť výkony takýchto detí k očakávaným výsledkom.

Pro Solutions ponúka od tohto školského roka nový vzdelávací formát zameraný práve na priblíženie praktických aktivít na pomoc deťom eliminovať nedostatky, ktoré by mohli neskôr vyústiť do ťažkostí v procese ich učenia sa. Tieto aktivity denne využijú učitelia materských škôl, ale sú  vhodné aj pri práci vychovávateľa či asistenta učiteľa, mnohé z nich môže využiť aj pedagóg detí prvých ročníkov základných škôl.

Vzdelávanie Hry na podporu školskej pripravenosti obsahuje súbor stimulačných aktivít na rozvoj dôležitých rozumových schopností detí, ktoré môže absolvent programu denne využívať a individuálne či skupinovo predkladať deťom vo svojej triede. Väčšinu z nich je možné okamžite realizovať bez potreby špeciálnych pomôcok, pri iných sa účastníci naučia, ako si pripraviť pomôcku samostatne, prípadne lektor odporučí vhodnú voľne dostupnú pomôcku.

Momentálne je už možné sa na vzdelávanie prihlásiť a odniesť si zaujímavé informácie do praxe pedagóga. Na daný formát budeme nadväzovať s nadstavbou v podobe inovačného vzdelávania hneď, ako budeme oprávnení takéto vzdelávanie poskytovať. Všetkých absolventov budeme o aktuálnom stave informovať.

Termíny a online registrácia TU.